Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3011-МИ
София, 7 март 2024 г.

ОТНОСНО: жалба от Веселка Лилова срещу Решение № 263-МИ от 29.02.2024 г. на ОИК – Плевен по постъпил анонимен сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-237/01.03.2024 г. е постъпило писмо от ОИК – Плевен, с което се представя преписка по Решение № 263-МИ/29.02.2024 г., ведно с постъпила срещу същото жалба от Веселка Лилова, общински съветник в ОбС – Плевен. Решението е постановено по повод постъпил анонимен писмен сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник, входиран в деловодството на ОИК – Плевен, с вх. № 556/28.02.2024 г. Общинската избирателна комисия е решила да образува административно производство, тъй като в сигнала се прави твърдение, че Веселка Йосифова Лилова освен общински съветник е и директор на средношколско общежитие в гр. Плевен. Общинската избирателна комисия – Плевен, е приела, че на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и независимо от разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, следва да разгледа сигнала, с оглед установяването несъвместимост по смисъла на чл. 30 ал. 4 т. 4 от ЗМСМА, съответно е открила процедура по извършване на проверка и събиране на доказателства относно наличие на основание за прекратяване на пълномощията на Веселка Йосифова Лилова.

С входящ № МИ-15-237/1/01.03.2024 г. в Централната избирателна комисия е депозирана и жалба от Веселка Йосифова Лилова, общински съветник към ОбС – Плевен, с която се оспорват действията на ОИК – Плевен, обективирани в решение № 263-МИ/29.02.2023 г., като се излагат подробни мотиви и се прилагат доказателства. Твърди се в жалбата, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като е постановено по сигнал, който, от една страна е анонимен, а от друга – не съдържа данни за несъвместимост и конфликт на интереси.

Централната избирателна комисия, като се запозна с цялата преписка, както и с публикувани нормативни документи на официалните страници на община Плевен, Общински съвет – Плевен, РУО – Плевен, счита, че жалбата е подадена в срок, от процесуално и материалноправно легитимирано лице, поради което е допустима, разгледана по същество е основателна, а решение № 263-МИ от 29.02.2024 г. на ОИК – Плевен е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

Общинските избирателни комисии имат ясно очертани от изборното законодателство правомощия в областта на прекратяването на правомощията на избрани общински съветници и кметове, свързани с установяването на несъвместимост и/или конфликт на интереси и действат в условия на обвързана компетентност при постановяването на актове за прекратяване на правомощия.

Посочената в сигнала правна норма – чл. 30 ал. 4 т. 4 от ЗМСМА, урежда хипотеза на прекратяване на правомощия на общински съветник, когато същият бива избран за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация. ОИК – Плевен приема, че следва да установи обстоятелства относно наличие или липса на основания по повод последната хипотеза на цитираната правна норма, т.е. дали Веселка Лилова е лице, което освен общински съветник, бидейки директор на средношколско общежитие, е и лице, заемащо щатна длъжност в общинска администрация.

Правилникът за дейността на СО „Данаил Петков“ – Плевен, в чл. 2. Ал. (1) уточнява статута на средношколско общежитие „Данаил Попов“ гр. Плевен – център за подкрепа за личностното развитие – институция в системата на предучилищното и училищното образование, съответно раздел IV, чл. 13. ал. 1 урежда начина на назначаване на ръководството на общежитието – директор, който се назначава от началника на регионалното управление на образованието (РУО) въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда. Наредба № от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование от своя страна урежда детайлите по процедурата, по която се провеждат съответните конкурси. В този смисъл и във връзка с разпоредбата на чл. 15 от ЗМСМА, която дава ясна дефиниция на термина „общинска администрация“, е безспорно, че заеманата от жалбоподателката длъжност директор на средношколско общежитие не е щатна длъжност в общинска администрация по смисъла на чл. 30, ал. 4 т. 4, хипотеза последна от ЗМСМА. С оглед горното, както и съгласно Приложение 1 към чл. 17 ал.2 от Устройствения правилник на администрацията на община Плевен (утвърден със Заповед № РД-10-184/21.02.2020 г., в сила от 22.02.2020 г.), както и съгласно Структура на общинска администрация Плевен, приета с решение № 032 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Плевен, в сила от 22.02.2020 г., Централната избирателна комисия счита, че безспорно длъжността директор на средношколско общежитие не е част от щатното разписание на общинската администрация на община Плевен, т.е. липсва основание за образуване на производство по установяване на факти и обстоятелства относно наличие или липса на несъвместимост по отношение на общинския съветник Веселка Лилова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.2 и т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 263-МИ от 29.02.2024 г. на ОИК – Плевен.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Плевен с указания за прекратяване на производството, инициирано с оспореното решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения