Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3010
София, 7 март 2024 г.

ОТНОСНО: изключване на Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи от състава на Обществения съвет към ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение на Обществения съвет към ЦИК с вх. № ЦИК-12-49 от 8 декември 2023 г., с което е изпратено заявление от 29.11.2023 г. за прекратяване на членство в Обществаения съвет от Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи.

Централната избирателна комисия, след като разгледа предложението на Обществения съвет и заявлението за прекратяване на членство в Обществения съвет, установи, че Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи не са пререгистрирани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в сроковете и съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

С оглед на изложеното и на основание т. 3.2, предл. 2 и 3 от Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ИЗКЛЮЧВА от състава на Обществения съвет Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения