Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3004-МИ
София, 29 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-226 от 28.02.2024 г. е постъпила преписка от ОИК – Хитрино.

Приложени са: решение № 116 от 26.02.2024 г. на ОИК – Хитрино, с което уведомява ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен, заверен препис на решение № 154 от 20.11.2023 г. по адм.д. № 296/2023 г. по описа на Административен съд – Шумен, и заверен препис на решение № 1684 от 13.02.2024 г. по адм.д. № 12104/2023 г. на Върховен административен съд, влязло в законна сила на 13.02.2024 г.

С решението по адм.д. № 12104/2023 г. на Върховен административен съд изборът на кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен, е обявен за недействителен, поради което съгласно чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс е налице основание за произвеждане на нов избор за кмет на кметството.

От извършената служебна проверка от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ е видно, че е налице условието за произвеждане на избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен, съгласно чл. 14 ЗАТУРБ във връзка с § 67, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 466, ал. 1 във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения