Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3002-МИ
София, 29 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-9 от 28.02.2024 г. от Б. Г. Г. – упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, за временно заместване на Олга Николаева Томова-Куцарова – секретар на ОИК – Варна. Предлага се на мястото на Олга Николаева Томова-Куцарова да бъде назначена Галя Великова Душева.

Към предложението са приложени: заявление от Олга Николаева Томова-Куцарова за временното ѝ освобождаване от 28.02.2024 г. до 20.03.2024 г. като секретар на ОИК – Варна; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Галя Великова Душева и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Варна, област Варна, Галя Великова Душева, ЕГН …, на мястото на Олга Николаева Томова-Куцарова, ЕГН …, за времето от 29.02.2024 г. до 20.03.2024 г.

На назначения секретар да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения