Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2998
София, 27 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 – 189а ЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОТКРИВА възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2  във вр. чл. 20, ал. 9 ЗОП, с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

Обособена позиция № 2: „Застраховане на компютри, преносими компютри и друга техника“ (възлага се по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП)

Обособена позиция № 3: „Застраховка „Гражданска отговорност“ на лек автомобил – собственост на ЦИК, застраховка „Злополука на пътуващите в МПС“ и застраховка „Автокаско“ на МПС“ (възлага се по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП)

Обособена позиция № 4: „Медицински застраховки за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), служители от администрацията на ЦИК и придружаващите ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина (възлага се по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП)“.

2. Предметът на обособена позиция № 1 се съдържа в техническата спецификация към обществената поръчка. Кандидатите могат да предложат и пакет с допълнително покрити рискове.

Застраховката не следва да предвижда самоучастие на застрахования, както и не се предвижда необходимост от дозастраховане след изплащане на обезщетение, независимо от размера на изплатените обезщетения.

3. Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), която се възлага чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 ÷ 189а във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП, както следва:

- за обособена позиция № 1 – 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517.

4. Застрахователната сума на 12 837 комплекта СУЕМГ е в размер на  32 092 500,00 (тридесет и два милиона деветдесет и две хиляди и петстотин) лева.

4.1. Застрахователната сума се определя в лева на база договорена стойност на застрахован комплект СУЕМГ – 2500 лева.

4.2. При настъпване на застрахователно събитие, обезщетението се определя в размер на договорената застрахователна стойност по смисъла на чл. 387, ал. 1 от Кодекса за застраховането, като имуществото няма да се счита за подзастраховано или надзастраховано и няма да редуцира размера на застрахователното обезщетение, позовавайки се на наличие на подзастраховане или надзастраховане.

Отговорността на Застрахователя за покрити застрахователни рискове: на база 100% застрахователната сума.

5. Максималната прогнозна стойност на всички позиции от обществената поръчката е до 42 640,00 (четиридесет и две хиляди шестстотин и четиридесет) лева с включен 2% данък върху застрахователната премия, като максималната прогнозна стойност за изпълнение на поръчката на обособена позиция № 1 е до 40 000,00 (четиридесет хиляди) лева с включен 2% данък върху застрахователната премия.

6. Срокът за изпълнение на договора – 12 месеца, считано от 03.06.2024 г.

7. Критерият, по който ще се извърши оценяването на офертите за обособена позиция № 1  е „икономически най-изгодна оферта – най-ниска цена”.

8. Документацията за провеждане на обществената поръчка е одобрена на заседание от 27.02.2024 г. с решение, обективирано в протокол № 483/27.02.2024 г. на Централната избирателна комисия.

9. Определя за отговорни длъжностни лица Милена Радославова – главен юрисконсулт в звено  „Правна дейност“ в дирекция „Администрация“  и Елена Хайдушка – старши юрисконсулт в звено  „Правна дейност“ в дирекция „Администрация“  на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

 • да бъде създадена обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;
 • да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МР


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3168-ЕП / 24.04.2024

  относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

 • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения