Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2996-МИ/НР
София, 5 януари 2016 г.

ОТНОСНО: освобождаване член на ОИК – Столична община

С вх. № МИ-15-2382 от 23.12.2015 г. е постъпило заявление от Любомир Иванов Ковачев – член на ОИК – Столична община, за освобождаването му от ОИК поради назначаването му за заместник-кмет на район „Средец“, Столична община.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Столична община, област София-град, Любомир Иванов Ковачев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения