Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2978
София, 1 декември 2015 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Каолиново, в което се съхраняват изборни книжа и материали и тяхното предаване на отдел „Държавен архив“

Постъпило е искане с вх. № МИ-06-706 от 13.11.2015 г. на Централната избирателна комисия от Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново, област Шумен, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., националния референдум на 27 януари 2013 г., изборите за народни представители на 12 май 2013 г., изборите за членове на ЕП от Република България на 25 май 2014 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., и предаване на изборните книжа от местните избори и от изборите за президент и вицепрезидент на 23 и 30 октомври 2011 г. и от националния референдум на 27.01.2013 г. на отдел „Държавен архив“.

Съгласно чл. 457, ал. 5 от ИК изборните книжа и материали от произведените местни избори се съхраняват от общинските администрации до следващите общи избори за общински съветници и кметове, съответно до следващите избори за членове на ЕП от Република България, президент и вицепрезидент на РБ и за народни представители, предвид разпоредбата на чл. 287, ал. 8 от ИК. Съгласно Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. книжата и материалите от референдумите се съхраняват в срок от 5 години от произвеждането им. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определените за постоянно съхранение книжа от изборите и референдумите се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

От посочените разпоредби следва, че експертиза и предаване за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“ може да се извърши само за изборните книжа, за които срокът за съхранение е изтекъл, а именно от произведените избори за общински съветници и за кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и изборите за народни представители на 12 май 2013 г. За останалите посочени в писмото избори и референдум, за които срокът за съхранение още не е изтекъл, искането не може да бъде уважено независимо от посоченото задължение за архивиране в цитираното писмо изх. № 143/12.10.2015 г. на Държавна агенция „Архиви“.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение в община Каолиново, област Шумен, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., националния референдум на 27 януари 2013 г., изборите за народни представители на 12 май 2013 г., изборите за членове на ЕП от Република България на 25 май 2014 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Достъпът до помещението се разрешава във връзка с извършване на експертиза, обработване и предаване на подлежащите на архивиране книжа от изборите за общински съветници и за кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и изборите за народни представители на 12 май 2013 г. на Държавна агенция „Архиви“.

Изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., националния референдум на 27 януари 2013 г., изборите за членове на ЕП от Република България на 25 май 2014 г. и изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., не подлежат на архивиране и не се изваждат от помещението. Те се съхраняват до изтичане на посочените по-горе срокове, след което се предават на държавен архив.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата от изборите за общински съветници и за кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали от тези избори, кметът на общината изпраща на ЦИК информация съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения