Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2954-МИ
София, 25 януари 2024 г.

ОТНОСНО: промяна на ОИК – Варна, област Варна, и временна замяна на член на ОИК – Варна

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения с вх. № МИ-11-1 от 24.01.2024 г. от И.Н.П. – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“, за промяна и временна замяна на членове на ОИК – Варна.

Предлага се на мястото на Гергана Янкова Вълева – член на ОИК – Варна, да бъде назначена Дария Стилиянова Стоянова. Към предложението са приложени: заявление от Гергана Янкова Вълева за освобождаването й като член на ОИК – Варна; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Дария Стилиянова Стоянова.

Предлага се на мястото на Емилия Христова Стефанова да бъде назначена Пламена Микова Маринова. Приложени са: заявление от Емилия Христова Стефанова за временното ѝ освобождаване като член на ОИК – Варна, от 27.01.2024 г. до 07.02.2024 г.; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Пламена Микова Маринова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Варна, област Варна, Гергана Янкова Вълева, ЕГН, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Варна, област Варна, Дария Стилиянова Стоянова, ЕГН.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Варна, област Варна, Пламена Микова Маринова, ЕГН, на мястото на Емилия Христова Стефанова, ЕГН, за времето от 27.01.2024 г. до 07.02.2024 г. включително.

На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения