Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2937-МИ/НР
София, 17 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мадан, област Смолян

Постъпило е предложение от Хайри Садъков – председател на Общинския съвет на ДПС – Мадан, област Смолян, с входящ № МИ-10-455/13.11.2015 г. за секретар на Общинската избирателна комисия – Мадан да бъде назначена Фатме Кадирова Койнарова на мястото на досегашния секретар Несибе Ахмедова Дервишева. Приложено е заявление за оставка, подписано от Несибе Дервишева, поради преминаване на друга работа.

Приложени са също декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65 ал. 1 и чл. 66 от ИК, подписана от Фатме Кадирова Койнарова, и копие от диплома за завършено висше образование на Фатме Кадирова Койнарова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 и чл. 66 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Мадан, област Смолян, Несибе Ахмедова Дервишева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Мадан, област Смолян, Фатме Кадирова Койнарова, ЕГН ....

На назначената да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения