Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2925-МИ
София, 9 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал на ДАНС за нарушение на чл. 5, ал. 1 от Закона за политическите партии, осъществени от „РусМедия Балкани“ЕООД като издател на „Комсомольская правда-Балканы“ с публикации на агитационни материали на кандидата за кмет на гр. Бургас от партия „Движение Напред България“ Милчо Добрев

С вх. № МИ-23-35 от 22.10.2015 г., в ЦИК е постъпила по компетентност информация от председателят на ДАНС Димитър Георгиев, в която е посочено, че в бр. 70 на „Комсомольская правда-Балканы“ за периода 01– 15.10.2015 г. във връзка с текущата предизборна кампания за местни избори 2015 г. на стр. 4 са поместени рекламни полета на кандидата за кмет на гр. Бургас от партия „Движение Напред България“ Милчо Добрев в нарушение на чл. 5, ал. 1 от Закона за политическите партии, тъй като мотото на партията е поставено върху флаговете на България и Русия. Горното нарушение се доказва от приложеният бр. 70 на „Комсомольская правда-Балканы“ за периода 01 –15.10.2015 г. Направено е искане за произнасяне по компетентност.

Централната избирателна комисия, след като прегледа предоставения със сигнала бр. 70 на „Комсомольская правда – Балканы“ за периода 01 – 15.10.2015 г., установи, че на стр. 4 в същия за периода 01 – 15.10.2015 г. е поместена рекламна брошура на кандидата за кмет на гр. Бургас от партия „Движение Напред България“ Милчо Добрев. Има изписан текст „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ върху националните знамена на Република България и Русия. Централната избирателна комисия счита, че същото не представлява нарушение на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Закона за политическите партии, в който се посочва, че политическите партии не могат да използват в своите символи герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения. В конкретния случай знамената на двете държави не са използвани в символи на партията. От друга страна, Централната избирателна комисия счита, че не е компетентна да се произнася за нарушение на разпоредби на Закона за политическите партии.

Централната избирателна комисия служебно се самосезира за нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, тъй като видно от представения материал – рекламна брошура, същата представлява агитационен материал и като такъв следва да съдържа информация, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. Конкретната брошура не съдържа такъв текст.

В рамките на предвидените в Част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител Централната избирателна комисия следва да ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя – кандидата за кмет на гр. Бургас от партия „Движение Напред България“ – Милчо Добрев, както и на главния редактор на Рус Медия Балкани – Иван Димитров.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1 т. 26, 22 и 23, във връзка с чл. 183, ал. 2, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс, извършено от кандидата за кмет на гр. Бургас от партия „Движение Напред България“ Милчо Добрев.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР – СДВР да установи пълната самоличност на Милчо Добрев. След връщане на информацията относно самоличността на нарушителя от МВР – СДВР оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на кандидата за кмет на гр. Бургас от партия „Движение Напред България“ – Милчо Добрев.

Актът да се изпрати на областния управител на област Бургас за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения