Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2921-МИ/НР
София, 9 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: искане от Николай Атанасов Стоилов, представляващ ПП ГЕРБ за община Горна Малина, относно прекратяване пълномощията на Радомир Иванов Димов – заместник-председател на ОИК – Горна Малина, и искане от Емилия Григорова Титова-Йотова – представляваща МК „Единство“ – Горна Малина, относно прекратяване пълномощията на Михаил Бориславов Михайлов като член на ОИК – Горна Малина

Постъпили са искания с вх. № МИ-10-307 от 21.10.2015 г. и № МИ-11-87 от 10.11.2015 г. от Николай Атанасов Стоилов, представляващ ПП ГЕРБ за община Горна Малина, относно прекратяване пълномощията на Радомир Иванов Димов – заместник-председател на ОИК – Горна Малина, и искане от Емилия Григорова Титова-Йотова – представляваща МК „Единство“ – Горна Малина, относно прекратяване пълномощията на Михаил Бориславов Михайлов като член на ОИК – Горна Малина, поради неучастие в няколко поредни заседания.

Към исканията са приложени пълномощни на лицата представляващи ПП ГЕРБ и МК „Единство“ – Горна Малина, решение за създаване на местната коалиция и удостоверение за регистрацията й.

Неколкократно ЦИК е изискала информация от ОИК – Горна Малина относно участието в заседания на посочените в исканията лица. Общинската избирателна комисия – Горна Малина, е приела последователно решение № 82 от 14.10.2015 г. и № 101 от 23.10.2015 г., с които комисията отказва да изпрати поисканата от ЦИК информация. Решенията са взети при условията на чл. 85, ал. 4 от ИК.

Едва с писмо по електронната поща от 05.11.2015 г. с вх. № МИ-10.307/06.11.2015 г. (към същия номер от 10.10.2015 г.) ОИК – Горна Малина, е изпратила протокол № 21 от 14.10.2015 г., решение № 82 от 14.10.2015 г., протокол № 23 от 23.10.2015 г., решение № 101 от 23.10.2015 г., писмено възражение от 19.10.2015 г. от Радомир Иванов Димов до председателя на ЦИК, с приложени към него Заповед №-101 от 08.09.2015 г. на Районен съд – Елин Пелин; обяснение от Михаил Бориславов Михайлов от 16.10.2015 г., пълномощно № 689 от 17.02.2015 г. на името на Михаил Б. Михайлов за представителство по ф.д. № 2223/2002 г. по описа на ПОС, пълномощно № 3774 от 01.09.2015 г. на името на Михаил Б. Михайлов за представителство по ф.д. № 26/2012 г. на Врачанския окръжен съд, и пълномощно № 11671/14.08.2015 г. на името на Михаил Б. Михайлов за представителство по ф.д. № 7606/1999 г. на СГС.

От представените по преписката документи, разискванията, вписани в протоколи № 21 и № 23 на ОИК – Горна Малина, се установява, че членовете на ОИК, срещу които са направени исканията, действително са отсъствали от няколко поредни заседания в началото на сформиране на комисията, но по причини служебна ангажираност, като въпреки това са се включвали и през този период в работата на комисията, взели са активно участие и редовно са участвали на заседанията след прекратяване на служебните пречки.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия счита, че не са налице изискванията на чл. 50, ал. 2, т. 6 от ИК, доколкото лицата са отсъствали по уважителни причини и са се включвали активно в работата на комисията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 50, ал. 2, т. 6от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията от Николай Атанасов Стоилов, представляващ ПП ГЕРБ за община Горна Малина, относно прекратяване пълномощията на Радомир Иванов Димов – заместник-председател на ОИК – Горна Малина, и от Емилия Григорова Титова-Йотова – представляваща МК „Единство“ – Горна Малина, относно прекратяване пълномощията на Михаил Бориславов Михайлов като член на ОИК – Горна Малина, като неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения