Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2905-МИ/НР
София, 6 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-1840 от 04.11.2015 г. от Нели Славова – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“ за община Тунджа, към което са приложени: заявление от Дженко Георгиев Дженков – секретар на ОИК, за предсрочно прекратяване на пълномощията му по лични причини, и предложение от упълномощения представител на коалиция „БСП лява България“ за назначаване на мястото на отказалия се секретар Елена Иванова Димитрова-Георгиева, досегашен член, и на мястото на Елена Димитрова Георгиева за член на ОИК да бъде назначен Дилиян Иванов Царев от списъка на резервните членове.

В административната преписка по назначаването на ОИК – Тунджа, се съдържа в оригинал декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, както и копие от дипломата за завършено висше образование на Дилиян Иванов Царев. Към предложението са приложени и пълномощно в полза на Нели Петрова Славова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Тунджа, област Ямбол, Дженко Георгиев Дженков, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Тунджа, област Ямбол, Елена Иванова Димитрова-Георгиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Тунджа, област Ямбол, Дилиян Иванов Царев, ЕГН …, от списъка на резервните членове.

На назначените секретар и член да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2917-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения