Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2917-МИ/НР
София, 9 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2905-МИ/НР от 6 ноември 2015 г. на ЦИК

По електронната поща на Централната избирателна комисия е получено писмо с вх. № МИ-15-1880/09.11.2015 г. от Елка Гьорина от община „Тунджа“, за допусната техническа грешка при изписване на името и ЕГН на секретаря на ОИК – Тунджа, област Ямбол.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2905-МИ/НР от 6 ноември 2015 г. на ЦИК, като името и ЕГН на секретаря на ОИК – Тунджа, да се чете „Елена Димитрова Иванова-Георгиева, ЕГН …“ вместо „Елена Иванова Димитрова-Георгиева, ЕГН …“.

Да се анулира издаденото удостоверение и да се издаде ново удостоверение с вярното име и ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2905-МИ/НР/

Календар

Решения