Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 290-МИ
София, 4 май 2014 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове, включително за частични и местни избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117-123, чл. 124-126 и чл. 483 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Застъпници

1. Кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

3. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в страната

4. Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в два екземпляра и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващите или от упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението и списъкът се подават от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

5. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия.

6. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 3 от настоящото решение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 4. Завежда се във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.

7. Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

8. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

9. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец.

10. Предложението по т. 9, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във Входящия регистър на страница трета от регистъра.

11. С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник.

12. Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник, в което вписва имената на заместения застъпник и отбелязва, че удостоверението му се анулира.

13. Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си.

Регистърът съдържа следните записи:

Колона 1 - „№ по ред". Изписва се поредният номер според последователността на подадените заявления за регистрация на застъпници;

Колона 2 - „Кандидатска листа на партия/коалиция/инициативен комитет". Изписват се наименованията на партиите, коалициите и инициативните комитети, като пред наименованието на партията се изписва абревиатурата „ПП", на коалиция - „КП". За инициативните комитети се изписва абревиатурата „ИК" и имената на независимия кандидат;

Колона 3 - „Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/инициативен комитет". Колоната съдържа редове, в които последователно се изписват имената на застъпниците по реда на подредбата им в заявлението;

Колона 4 - „№ на удостоверение". Изписват се номерът и датата вписани в удостоверението на застъпника.

Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра.

14. Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.

15. Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение.

 

Права и задължения на застъпниците

16. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

17. Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в съответния изборен район и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от ОИК с резултатите от съответния изборен район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председател и секретаря.

Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в ОИК.

Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК съответно от ОИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол, след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на ОИК;

д) да присъства при въвеждането и при повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии.

18. В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

19. Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение № 288-МИ от 04.05.2014 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

20. Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

 

Статут на застъпниците

21. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.

Когато регистрацията на независим кандидат е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.

22. Лице, което се легитимира като застъпник с анулирано удостоверение, се наказва с глоба от 1000 лева.

 

ІІ. Представители на партии, коалиции и инициативни комитети

23. Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

24. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати.

25. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава до изборния ден на общинските избирателни комисии в съответния изборен район от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица.

26. Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

27. Представителят на партия, коалиция или инициативен комитет се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет.

 

Отличителни знаци

28. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 288-МИ от 04.05.2014 г. от Централната избирателна комисия.

29. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК.

30. Решението на СИК може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

 

Права и задължения

31. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да присъстват в изборното помещение:

- при откриването и закриването на изборния ден, както и по време на гласуването;

- при отваряне на избирателните кутии;

- при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

- при въвеждане и повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на ОИК.

32. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и копие от протокола от ОИК с резултатите от гласуването в съответния изборен район.

33. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да подават жалби и сигнали за нарушение на изборния процес.

34. На заседанията на комисиите може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет.

35. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да бъдат придружители.

 

ІІІ. Обща разпоредба

Застъпниците и представителите на партии/коалиции/ инициативни комитети запазват статута си до обявяване на изборните резултати

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

1400-МИ/

1436-МИ/

1455-МИ/

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения