Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2895-МИ
София, 4 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ангел Иванов Ангелов – като процесуален представител на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., срещу решение № 308 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-366 от 23.10.2015 г. на ЦИК от Ангел Иванов Ангелов – като процесуален представител на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., срещу решение № 308 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и обжалваното решение, установи следното:

Общинската избирателна комисия – Кюстендил, с обжалваното решение се е произнесла по постъпило писмо с вх. № 209/20.10.2015 г. от ЦИК, с което й е препратен по компетентност сигнал с вх. № МИ-10-328/15.10.2015 г. на ЦИК от адвокат Ангел Иванов Ангелов – като процесуален представител на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., относно брошура с характеристиките на предизборна агитация. С решение № 308 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил жалбата е оставена без уважение, като видно от мотивите, ОИК – Кюстендил е приела, че посочената брошура не представлява предизборна агитация, тъй като същата е издание на община Кюстендил, относно постиженията, постигнати за периода 2007 – 2015 г., както и че твърденията за нарушение на чл. 168, ал. 5 от ИК не са подкрепени с каквито и да било доказателства.

Видно от жалбата, предмет на настоящото разглеждане, в същата се навеждат твърдения за неразрешена и подмолна кампания от местната съдебна власт срещу Владислав Лехчански. Приложени са разпореждане на Кюстендилския районен съд от 05.10.2015 г. за насрочване на открито съдебно заседание по нохд № 1009/2015 г. по описа на районен съд – Кюстендил, с подсъдим Владислав Кирилов Лехчански за извършено от същия престъпление от общ характер по чл. 168, ал. 2 от НК, както и протокол от съдебно заседание от 19.10.2015 г. Прави се искане за действия от страна на ЦИК по компетентност и евентуално изпращане на сигнал за нерегламентирано съдебно преследване до главния прокурор на Република България.

Централната избирателна комисия счита, че наведените в жалбата доводи са неотносими както към предмета на първоначалната жалба, с която е сезирана ОИК – Кюстендил, така и към решение № 308 от 20.10.2015 г., постановено по същата. Не се правят искания за отмяна на обжалваното решение, както и каквито и да е оплаквания срещу същото.

Отделно от това, Върховният административен съд се е произнесъл с Решение № 11432_30.10.2015 г. по адм.д. № 12429/2015 г., с което е отхвърлил жалбата на Владислав Кирилов Лехчански против Решение № 2821-МИ от 24.10.2015 г. на ЦИК, което решение е постановено по жалба от същия жалбоподател, срещу решение № 308 от 20.10.2015 г. Налице е идентичност, както на страните, така и на предмета на делото, поради което пререшаването на въпрос, решен вече с влязло в сила съдебно решение, е недопустимо.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ангел Иванов Ангелов – като процесуален представител на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., срещу решение № 308 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения