Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2890-МИ
София, 16 януари 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичните избори за кметове на кметства на 16 март 2014 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127, чл. 280 и § 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрацията на кандидатите за кметове в частичния избор за кметове на кметства на 16 март 2014 г. се извършва при условията и по реда на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като:

1. Навсякъде в текста на решението срокът „4 месеца" се заменя с „6 месеца".

2. В точка 1, букви „а" и „б" и т. 2 датата „22 юни 2011 г." се заменя с датата „15 септември 2013 г.".

3. В точки 31 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „15 февруари 2014 г.".

4. В точки 32 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „15 февруари 2014 г.".

5. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г." се заменя с датата „13 февруари 2014 г.".

6. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г." се заменя с датата „16 март 2014 г.".

7. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г." се заменя с датата „23 февруари 2014 г.".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения