Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 289-МИ
София, 4 май 2014 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове, включително за частични и нови избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111-116  и чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И :

 

1. Наблюдатели по смисъла на ИК са правоспособни физически лица, български или чуждестранни граждани, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ИК и регистрирани от ЦИК по реда, предвиден в закона.

2. Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите:

2.1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации;

2.2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, които не са български граждани и са посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

3. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

4. Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите, въз основа на заявление, подписано от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация или от изрично упълномощено от него лице.

4.1. Към заявлението по т. 4 се прилагат:

4.1.1. удостоверение за актуално правно състояние;

4.1.2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;

4.1.3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели;

4.1.4. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели; представителите на неправителствената организация може да бъдат упълномощени с общо пълномощно.

4.2. В случаите, при които след регистрацията й организацията прави предложения за промени или допълнения в списъка на регистрираните наблюдатели, представя в ЦИК заявление.

5. Министерството на външните работи отправя покана към организациите по т. 2.2., както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или от чуждестранни партии и движения.

6. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 5 въз основа на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или движение и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

7. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите въз основа на списъка по т. 4.1.3. при спазване на изискването на т. 4 и 4.1.

8. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните наблюдатели в тридневен срок от подаване на заявлението или искането.

9. Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите общи избори за общински съветници и кметове, като регистрацията на организациите и на наблюдателите запазва действието си. Организациите по т. 2.1. и 2.2. могат да правят промени в списъка на регистрираните наблюдатели.

10. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната в съответния изборен район.

11. Наблюдателите имат право да:

11.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

11.2. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;

11.3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

11.4. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

11.5. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

11.6. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

11.7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 445, ал. 7 от ИК;

11.8. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

11.9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в изборния район;

11.10. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

11.11. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

12. В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

13. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

14. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

15. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия (приложение № 1 към Решение № 288-МИ на ЦИК от 04.05.2014 г.). Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред Общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението на ОИК не подлежи на обжалване.

16. Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор.

17. Наблюдателят не може да бъде придружител.

18. За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.

19. Наблюдателите осъществяват дейността си добросъвестно, като спазват законите на Република България.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

1400-МИ/

1436-МИ/

1455-МИ/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 3519-МИ / 11.07.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

 • № 3518-МИ / 09.07.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Казанлък, област Стара Загора

 • всички решения