Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2885-МИ
София, 3 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Марио Милушев за нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата на Pik.bg

Постъпила е жалба от Марио Милушев по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № Ж-1.43/01.11.2015 г. за нарушения по чл. 205, ал. 5 от ИК чрез публикуване на информация на интернет страницата на Pik.bg. Към жалбата е приложена разпечатка от интернет страницата на Pik.bg, както и адресът, на който е достъпна информацията.

Централната избирателна комисия извърши проверка на интернет страницата на Pik.bg и установи, че под заглавие „Ексклузивно в ПИК! Жестока изборна драма! Иван Тотев поведе на Славчо Атанасов, Добри Белииванов се откъсва пред Георги Иванов!“ е публикуван материал, огласяващ резултати от допитване до общественото мнение по повод изборите. Резултатите са недвусмислено огласени и касаят резултатите на втория тур при произвеждането на изборите за кметове на община Плевен, община Хасково, община Сливен и община Шумен.

Централната избирателна комисия приема, че същото представлява проучване по повод предстоящите избори и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

С оглед съдържанието на информацията, публикувана на интернет страницата на Pik.bg, Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на забраната на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 5, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на втория тур на местните избори на 1 ноември 2015 г.., извършено от „Пик нюз“ ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Чамкория“ № 9, ет. 5, представлявано от Недялко Йорданов Йорданов – управител.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Пик нюз“ ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Чамкория“ № 9, ет. 5, представлявано от Недялко Йорданов Йорданов – управител.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения