Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2879-МИ
София, 9 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „БСП за България“ срещу решение № 115-МИ от 07.11.2023 г. на ОИК – Тополовград

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Тополовград е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1406 от 08.11.2023 г. от коалиция „БСП за България“ чрез пълномощник К.  И.  С.  срещу решение № 115-МИ от 07.11.2023 г. на ОИК – Тополовград, ведно с окомплектована преписка.

С решение № 115-МИ от 07.11.2023 г. на ОИК – Тополовград е определила ОИК – Тополовград да бъде представлявана от членове на ОИК, които са юристи Мирослав Тумбалов, Миглена Рашева и Николай Ралев заедно и поотделно пред съдилищата, когато ОИК – Тополовград е страна по дело.

Жалбоподателят обжалва решението на ОИК пред ЦИК като твърди, че то е нищожно поради липса на основание за приемане на това решение, както и липса на компетентност. С жалбата е направено искане решението на ОИК да бъде обявено от ЦИК за нищожно или да бъде отменено като незаконосъобразно.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на ОИК, тъй като с него не се засягат пряко негови права или законни интереси.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на коалиция „БСП за България“ срещу решение № 115-МИ от 07.11.2023 г. на ОИК – Тополовград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения