Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2873-МИ
София, 31 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Недко Кирчев Марчев, представляващ МК ГОТ – Гражданско обединение за Тошево, срещу решение № 239 от 21.10.2015 г. на ОИК – Генерал Тошево

Постъпила е жалба от Недко Кирчев Марчев, представляващ МК ГОТ – Гражданско обединение за Тошево, срещу решение № 239 от 21.10.2015 г. на ОИК – Генерал Тошево на електронната поща на Централната избирателна комисия и е заведена с вх. № МИ-15-1567/23.10.2015 г. Към жалбата е приложено решение № 239-МИ на ОИК – Генерал Тошево, от 21.10.20915 г. Преписката по жалбата в оригинал е постъпила в ЦИК на 27.10.2015 г.

В жалбата се съдържат твърдения, че обжалваното решение на ОИК – Генерал Тошево, с което е оставена жалбата им срещу заместник-кмета и кандидат за общински съветник, изпълняващ служебните си задължения в нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК. Посочено е също така, че и към настоящия момент същият нарушава посочените разпоредби на ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение на ОИК – Генерал Тошево.

Жалбата е подадена от лице с правен интерес в законоустановения срок. Същата е допустима, разгледана по същество е неоснователна.

Общинската избирателна комисия, след като се запознава със жалба с вх. № 108/20.10.2015 г. се произнася по нея с обжалваното решение, като я оставя без уважение като неоснователна.

Централната избирателна комисия след запознаване с цялата преписка по оспорваното решение прави следните изводи:

Жалбата е основана на твърдения, в подкрепа на които липсват доказателства. Георги Василев Георгиев е регистриран като кандидат за общински съветник с решение № 58 от 18.09.2015 г. на ОИК – Генерал Тошево от кандидатската листа на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Действащ заместник-кмет, който е регистриран само като кандидат за общински съветник, задължително ползва отпуск само за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания. Длъжността „общински съветник“ не е пряко свързана с изпълнение на държавна служба. В този смисъл, кандидатът за общински съветник, който изпълнява държавна служба по основната си месторабота, задължително ползва отпуск от местоработата си само за дните, през които в работно време участва в предизборната кампания (чл. 161, ал. 2 от ИК). За да е налице нарушение на чл. 161 от ИК, е необходимо да са кумулативно изпълнени горепосочените хипотези. В жалбата не са представени доказателства заместник-кметът и кандидат за общински съветник да е провеждал предизборна агитация в сградата на общината или да е присъствал на предизборни мероприятия през времето, в което изпълнява своите служебни задължения, с оглед на което съображенията на жалбоподателя за нарушение на изборното законодателство са неоснователни.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Недко Кирчев Марчев, представляващ МК ГОТ – Гражданско обединение за Тошево, срещу решение № 239 от 21.10.2015 г. на ОИК – Генерал Тошево, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения