Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2872-МИ
София, 31 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Христо Георгиев Костов – представляващ МК „БСП и левицата“, срещу решение № 148-МИ от 23.10.2015 г. на ОИК – Елхово

Постъпила е жалба с вх. № Ж-1.125/25.10.2015 г. от Христо Георгиев Костов – представляващ МК „БСП и левицата“, срещу решение № 148-МИ от 23.10.2015 г. на ОИК – Елхово, с което е оставена без уважение жалбата му за нарушение на Изборния кодекс.

Жалбоподателят твърди, че е налице нарушение на Изборния кодекс, тъй като вр.и.д. кмет на община Елхово г-жа Пепа Кючукова провежда агитация в полза на единия от регистрираните кандидати за кмет на община, а именно този на партия ГЕРБ. Жалбоподателят твърди за нарушение на чл. 188 от ИК, тъй като на интернет сайта са публикувани изявлението на вр.и.д. кмет на община Елхово Пепа Кючукова в близост до публикуването на рекламен клип на ГЕРБ.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената преписка, установи следното:

Общинската избирателна комисия – Елхово, се е запознала с жалбата и с публикуваното на интернет сайта на електронната медия „Елхово нюз“ изявление на вр.и.д. кмет на община Елхово Пепа Кючукова. От извършената проверка е установено, че изявлението не съдържа призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, а само призив за осъществяване на толерантна кампания от всички участници в предизборната кампания. Установено е също, че изявлението е публикувано на интернет страницата под мястото за рекламни банери, където са публикувани рекламни банери освен на партия ГЕРБ и на други политически партии. Приела е, че това не представлява нарушение на Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия счита, че решението ОИК – Елхово, е правилно и законосъобразно. Същото е постановено при изясняване на фактическата обстановка и правилно приложение на материалния закон. За да е налице нарушение на Изборния кодекс, следва да е установено извършване на предизборна агитация от длъжностното лице по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК. В процесния случай не е установено да е отправен призив за подкрепа или неподкрепа на даден кандидат. Публикуването на изявлението на интернет страницата на „Елхово нюз“ в близост до мястото за публикуване на рекламни банери на политически партии не представлява нарушение на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Христо Георгиев Костов – представляващ МК „БСП и левицата“, срещу решение № 148-МИ от 23.10.2015 г. на ОИК – Елхово, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения