Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2861-МИ
София, 4 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалби от кмета на община Плевен, срещу решения № 232-МИ и № 233-МИ от 04.11.2023 г. на ОИК – Плевен

В Централната избирателна комисия по електронната поща са получени от Общинска избирателна комисия – Плевен два броя преписки по депозирани от кмета на община Плевен жалби, срещу техни решения № 232-МИ и № 233-МИ от 04.11.2023 г., както следва:

- преписка с вх. № МИ-15-1302/04.11.2023 г., с която Общинска избирателна комисия – Плевен ни препраща жалба вх. № 470/04.11.2023 г. от кмета на община Плевен, с която се оспорва тяхно Решение № 232-МИ от 03.11.2023 г. Оспореното решение е постановено по повод сигнал входиран в ОИК с вх. № 462/03.11.2023 г. от 15.40 ч., подаден от кмета на община Плевен. ОИК – Плевен е приела сигнала за неоснователен и е задължила кмета на общината да предприеме всички действия за създаване на необходимите условия за оборудване на СИК в МБАЛ Сърце и мозък гр. Плевен, административен адрес ул. „Пиер Кюри“ № 2.

- преписка с вх. № МИ-15-1302/1/04.11.2023 г.,с която Общинска избирателна комисия – Плевен ни препраща жалба вх. № 471/04.11.2023 г. от кмета на община Плевен, с която се оспорва тяхно Решение № 233-МИ от 03.11.2023 г. Оспореното решение е постановено по повод сигнал, входиран в ОИК – Плевен с № 466/03.11.2023 г. в 16.50 ч., подаден от кмета на община Плевен. ОИК – Плевен е приела сигнала за неоснователен и е задължила кмета на общината да предприеме всички действия за създаване на необходимите условия за оборудване на СИК в МБАЛ „Сърце и мозък“ гр. Плевен, административен адрес ул. „Пиер Кюри“ № 2.

Тъй като и двете жалби се отнасят до една и съща фактическа обстановка, с идентичен предмет и страни и целят една и съща последица, същите следва да бъдат разгледани едновременно.

По допустимостта: жалбите са допустими, тъй като са подадени от лице с правен интерес, пред компетентен орган и в срок.

Разгледани по същество, са неоснователни и следва да бъдат отменени, а издадените решения с № 232-МИ и № 233-МИ от 04.11.2023 г. на ОИК – Плевен да бъдат потвърдени като законосъобразни, по следните съображения:

По фактическата обстановка ЦИК приема за установено по безспорен начин, че в изпълнение на правомощията си по ИК, със свое решение № 156-МИ от 20.10.2023 г. ОИК – Плевен, е формирала единни номера на четири секции, намиращи се в две лечебни заведения, дом за стари хора и в място за лишаване от свобода и задържане. С последващо решение № 164-МИ от 24.10.2023 г., общинската избирателна комисия е назначила поименните състави на посочените  четири СИК. Съгласно изложеното в обстоятелствената част и в мотивите на ОИК – Плевен в решения № 232-МИ и № 233-МИ от 03.11.2023 г., се установява, че сигналите, инициирали производствата по двете решения, са в резултат на получено при кмета на община Плевен писмо от ръководителя на лечебното заведение, с което същият е уведомил кмета на общината, че е образувал избирателна секция за втория тур на изборите за общински съветници и кметове на 5 ноември 2023 г.

Предвид изложеното в сигнала и приложените документи, Централната избирателна комисия приема, че ОИК – Плевен е възприела правилно фактическата обстановка и е формирала извод относно това, че образуваната секция и назначената секционна избирателна комисия в болничното заведение за изборите на 29 октомври 2023 г. е тази, която следва да изпълнява правомощия и на втори тур на изборите на 5 ноември 2023 г. Издадената от ръководителя на лечебното заведение Заповед № 1192/02.11.2023 г. за разкриване на секционна избирателна комисия във връзка с предстоящия балотаж се явява излишна, тъй като със свое Решение № 2666-МИ от 13 октомври 2023 г. Централната избирателна комисия изрично е определила условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в места за лишаване от свобода и за задържане, и изготвяне на избирателни списъци. Съгласно т. 2 от цитираното решение, тези секции се формират със заповед на ръководителя на съответното лечебно заведение до 17.00 ч. на 28.10.2023 г. Назначените секционни избирателни комисии, до приключване на изборния процес запазват статут и правомощия, така както всички останали секционни избирателни комисии на територията на изборния район (това е видно и от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. относно назначаване съставите на СИК, Решение № 2654-МИ от 12.10.2023 г. относно методически указания към СИК, Решение 2695-МИ от 17.10.2023 г. относно действия на СИК и ОИК при сгрешен протокол и др.)

Секционните избирателни комисии осъществяват правомощията си, съгласно чл. 93, ал. 1 ИК,  от деня на назначаването им до приключване на съответния вид избор (в конкретния случай – избори за органи на местна власт, насрочени с Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.). Този вид избор приключва с обявяване за избрани на съответните кандидати за местна власт.

Досежно твърденията, че ОИК не може да указва на ангажираните в организацията и материалното обезпечаване на изборите органи да изпълняват законовите си задължения, Централната избирателна комисия счита, че предоставените на общинските избирателни комисии по чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 7, т. 20 и т. 34 ИК правомощия обвързват тези комисии с упражняване на права и задължения, които да гарантират правилно и законосъобразно произвеждане на избори до окончателното им приключване чрез обявяване на избрани кандидати за местна власт. Ето защо кметът на общината, в изпълнение на правомощията си по организационно-техническата подготовка на изборите и на основание чл. 87, ал. 1, т. 20 ИК, е длъжен да обезпечи работата на секцията, разкрита в МБАЛ „Сърце и мозък“ за произвеждането на изборите за местна власт на 29 октомври 2023 г., в това число и за втория тур на тези избори и указанията на ОИК – Плевен, се явяват законосъобразни и необходими.

Централната избирателна комисия приема, че формираните изводи от общинската избирателна комисия са правилни и законосъобразни, поради което решенията с № 232-МИ и № 233-МИ от 03.10.2023 г. на ОИК – Плевен следва да бъдат оставени в сила, а жалбите срещу тези решения да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни жалби с вх. № МИ-15-1302 и вх. № МИ-15-1302/1 от 04.11.2023 г. от кмета на община Плевен, срещу решения № 232-МИ от 03.11.2023 г. и № 233-МИ от 03.11.2023 г. 

Решенията на ОИК – Плевен, подлежат на обжалване пред Административен съд – Плевен, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения