Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2856-МИ
София, 3 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „БСП за България“ срещу решение № 173 от 29.10.2023 г. на ОИК – Дупница

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Дупница е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1252 от 02.11.2023 г. на ЦИК от коалиция „БСП за България“, чрез пълномощник А. Д. А., срещу решение № 173 от 29.10.2023 г. на ОИК – Дупница.

С обжалваното решение ОИК – Дупница е оставила без разглеждане поради липса на нарушение жалбата на коалиция „БСП за България“, в която се твърди нарушение на процедурата за гласуване от повечето СИК и конкретно от четири секционни комисии, посочени с номера, състоящо се в задаване на въпрос към избирателите „За какво ще гласувате?“.

Жалбоподателят обжалва решението на ОИК – Дупница като неправилно и незаконосъобразно, като не е съгласен с констатацията за липса на нарушение на изборната процедура. Общинската избирателна комисия – Дупница в мотивната част на обжалваното решение е посочила, че след извършената проверка е установила, че избирателите са питани за кой вид избор желаят да гласуват, за да им бъде предоставена съответната бюлетина.

След като се запозна с административната преписка в цялост, Централната избирателна комисия, констатира, че не са налице твърдения или констатации за наличие на действия от секционните избирателни комисии, с които избирателите да са препятствани да упражнят правото си на избор, т.е. да им е отказано предоставяне на бюлетина за гласуване в съответния вид избор, в който избирателят желае да участва, нито са налице данни чрез действията на СИК да е разкрита тайната на вота на избирател. Като съобрази в цялост фактическата обстановка, посочена в административната преписка, Централната избирателна комисия констатира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба от коалиция „БСП за България“ срещу решение № 173 от 29.10.2023 г. на ОИК – Дупница като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 173 от 29.10.2023 г. на ОИК – Дупница.

Решението на ОИК – Дупница, подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения