Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2854-МИ
София, 3 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Десислава Димитрова Тодорова – кандидат за кмет на община Борован и за общински съветник от МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРИТИЧНИТЕ СИЛИ“ (ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ-СДС“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, КП „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“), срещу решение № 91-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Борован

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1268 от 02.11.2023 г. на ЦИК, от Десислава Димитрова Тодорова – кандидат за кмет на община Борован и за общински съветник от МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРИТИЧНИТЕ СИЛИ“ (ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ-СДС“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, КП „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“), срещу решение № 91-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Борован.

С решение № 91-МИ от 29.10.2023 г. ОИК – Борован е оставила без уважение сигнал до ОИК с вх. № 112/29.10.2023 г., в 13.30 ч., от Георги Боянов Ралчев – упълномощен представител на ПП Възраждане, в който се твърди, че в изборното помещение на СИК 008 – Борован, е влязло лице, изявило желание да гласува, без да фигурира в избирателния списък. Твърди се също, че в помещението на СИК 008 е влязъл кандидат за кмет на община Борован Десислава Тодорова, без да има право, и е започнала да дава указания на членовете на СИК във връзка с гласуването на въпросното лице.

Според жалбоподателя Общинската избирателна комисия е извършила по телефон проверка по сигнала и е установила, че на лицето, което е изявило желание да гласува, е указано да гласува с декларация. По втората част на сигнала председателят на ОИК е провел телефонен разговор с кандидата за кмет Десислава Тодорова, която отрича твърденията в сигнала и изявява готовност да предостави и свидетели в подкрепа на твърденията си, като ОИК – Борован, е указала на кандидата да се въздържа от влизане в СИК, като при последващ сигнал и установяване на нарушение ще й бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразно решение № 91-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Борован.

Жалбоподателят твърди, че през целия изборен ден във всички СИК на територията на община Борован са допускани кандидати за кметове и за общински съветници, но само на нея е указано да се въздържа от влизане в СИК, като намира това за необективно и преднамерено поведение спрямо нея, което нарушава принципите за равно третиране и безпристрастно отношение на изборна администрация. Като кандидат за кмет жалбоподателят смята, че има право съгласно чл. 230, ал. 2 и чл. 431 ИК да присъства в изборните помещения при откриване на изборния ден, а така също и при отваряне на избирателните кутии и установяване на резултатите от гласуването. Твърди, че като представител на коалиция, регистрирала кандидати за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници в община Борован има право съгласно чл. 126, ал. 1 ИК да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването.

По жалбата е изпратено подробно становище за предприетите действия от страна на ОИК – Борован. Централната избирателна комисия приема, че жалбата е допустима и е подадена от лице с правен интерес, но по съществото е неоснователна, тъй като ОИК – Борован е провела заседание след постъпването на сигнала и се е произнесла с решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Десислава Димитрова Тодорова – кандидат за кмет на община Борован и за общински съветник от МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРИТИЧНИТЕ СИЛИ“ (ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ-СДС“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, КП „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“), срещу решение № 91-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Борован.

Решението на ОИК – Борован, подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения