Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2849-МИ
София, 2 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Иглика Атанасова Сълковска – избран общински съветник от МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРИТИЧНИТЕ СИЛИ“ (ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ-СДС“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, КП „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“), срещу решение № 93-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Борован

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-22-612 от 01.11.2023 г. на ЦИК, срещу решение № 93-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Борован.

Жалбоподателят твърди, че е подала сигнал до ОИК – Борован, с вх. № 118/29.29.10.2023 г. в 23.00 ч., че в секция в с. Малорад, община Борован, при броенето на бюлетини за кмет и общински съветници е нарушен изборния процес, като членовете на СИК се заключили в помещението заедно с намиращия се там кандидат за общински съветник Цено Цоловски и правят корекции с химикалки на извадени от урната бюлетини, видно от видеозаписа от броенето. Жалбоподателят сочи, че общинската избирателна комисия е оставила жалбата без уважение, като същата е препратена по компетентност на МВР.

Жалбоподателят счита, че решението е незаконосъобразно и немотивирано и че ОИК – Борован не е изпълнила процесуалните си задължения да извърши проверка по случая. Видно от сканираните и публично достъпни протоколи на СИК, с. Малорад те са подписани на 30.10.2023 г. в 00.24 ч. за избора на кмет на община, в 00.38 ч. за общински съветници и в 00.49 ч. за кмет на кметство. Видеозаписът, намиращ се на официалния сайт на ЦИК, е с продължителност от 3 часа 25 минути и 5 секунди. Разстоянието от с. Борован до с. Малорад е кратко. 

Жалбоподателят смята, че членовете на ОИК – Борован при постъпилия сигнал, са били длъжни и са имали достатъчно време да посетят на място станалата известна в цялата страна секция на позора.  Същата смята за недопустимо едновременното произнасяне по жалбата й и препращането й по компетентност на МВР.

Централната избирателна комисия приема, че жалбата е допустима и е подадена от лице с правен интерес, но по съществото си представлява сигнал, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като ОИК – Борован е провела заседание след постъпването на сигнала и се е произнесла с решение, с което е преценила, че са налице достатъчно данни за извършено престъпление против политическите права на гражданите по смисъла на Наказателния кодекс и е изпратила сигнала по компетентност на Министерството на вътрешните работи. Общинската избирателна комисия в качеството си на орган, който упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район съгласно чл. 87, ал. 1, т. 2 ИК, е трябвало незабавно да извърши пълна проверка, включително да изиска обяснения от членовете на СИК относно всички факти и обстоятелства, посочени в сигнал с вх. № 118/29.10.2023 г. Тъй като това не е извършено своевременно, Централната избирателна комисия изисква подробни писмени обяснения от членовете на ОИК – Борован по случая.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Иглика Атанасова Сълковска – избран общински съветник от МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРИТИЧНИТЕ СИЛИ“ (ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ-СДС“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, КП „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“), срещу решение № 93-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Борован.

Решението на ОИК – Борован, подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения