Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2846-МИ/НР
София, 29 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Даниел Миронов Миронов – вр.и.д. кмет на община Борован, срещу решение № 134-МИ/НР от 22.10.2015 г. на ОИК – Борован

Постъпила е жалба по електронната поща чрез ОИК – Борован, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1640/27.10.2015 г. от Даниел Миронов Миронов – вр.и.д. кмет на община Борован, срещу решение № 134-МИ/НР от 22.10.2015 г. на ОИК – Борован, с което иска да бъде отменено горепосоченото решение като неправилно и незаконосъобразно.

Към жалбата са приложени: протокол от проведено извънредно заседание на ОИК – Борован от 22.10.2015 г.; копие от решение № 134-МИ/НР от 22.10.2015 г. на ОИКТ – Борован; копие от сигнал с вх. № 106 от 15.10.2015 г.; копие от жалба с вх. № 139 от 22.10.2015 г. с приложения; копие от писмо на община Борован с изх. № 24-97/22.10.2015 г.; копие от жалба с вх. № 144/22.10.2015 г.; копие от решение № 138-МИ/НР от 23.10.2015 г. на ОИК – Борован; копие от докладна записка с вх. № 147/22.10.2015 г.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Борован, като неправилно, незаконосъобразно и постановено в противоречие с материалните, процесуалните правила и норми на ИК. В жалбата се прави искане за отмяна на оспорваното решение.

Жалбата е подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок, но се явява недопустима по следните съображения.

Общинската избирателна комисия – Борован, е приела решение № 134-МИ/НР от 22.10.2015 г., с което е установила нарушение по чл. 181, ал. 3 от ИК във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и взела решение да се състави акт за установяване на извършено нарушение по чл. 181, ал. 3 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с материалите по преписката, счита, че характерът и съдържанието на отделните диспозитиви определят решението като начало на процедура по установяване на нарушенията за налагане на административни наказания съгласно разпоредбата на чл. 495 от ИК, съгласно която установяването на нарушенията, съставянето на акт, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Предвид препращането към специалния ред за установяване на нарушения и налагане на административни наказания контролът по законосъобразността на обжалваното решение следва да бъде осъществен по реда на ЗАНН след евентуалното издаване на наказателното постановление.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 495 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Даниел Миронов Миронов – вр.и.д. кмет на община Борован, срещу решение № 134-МИ/НР от 22.10.2015 г. на ОИК – Борован, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения