Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2846-МИ/НР
София, 29.10.2015

ОТНОСНО: жалба от Даниел Миронов Миронов – вр.и.д. кмет на община Борован, срещу решение № 134-МИ/НР от 22.10.2015 г. на ОИК – Борован

Постъпила е жалба по електронната поща чрез ОИК – Борован, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1640/27.10.2015 г. от Даниел Миронов Миронов – вр.и.д. кмет на община Борован, срещу решение № 134-МИ/НР от 22.10.2015 г. на ОИК – Борован, с което иска да бъде отменено горепосоченото решение като неправилно и незаконосъобразно.

Към жалбата са приложени: протокол от проведено извънредно заседание на ОИК – Борован от 22.10.2015 г.; копие от решение № 134-МИ/НР от 22.10.2015 г. на ОИКТ – Борован; копие от сигнал с вх. № 106 от 15.10.2015 г.; копие от жалба с вх. № 139 от 22.10.2015 г. с приложения; копие от писмо на община Борован с изх. № 24-97/22.10.2015 г.; копие от жалба с вх. № 144/22.10.2015 г.; копие от решение № 138-МИ/НР от 23.10.2015 г. на ОИК – Борован; копие от докладна записка с вх. № 147/22.10.2015 г.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Борован, като неправилно, незаконосъобразно и постановено в противоречие с материалните, процесуалните правила и норми на ИК. В жалбата се прави искане за отмяна на оспорваното решение.

Жалбата е подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок, но се явява недопустима по следните съображения.

Общинската избирателна комисия – Борован, е приела решение № 134-МИ/НР от 22.10.2015 г., с което е установила нарушение по чл. 181, ал. 3 от ИК във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и взела решение да се състави акт за установяване на извършено нарушение по чл. 181, ал. 3 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с материалите по преписката, счита, че характерът и съдържанието на отделните диспозитиви определят решението като начало на процедура по установяване на нарушенията за налагане на административни наказания съгласно разпоредбата на чл. 495 от ИК, съгласно която установяването на нарушенията, съставянето на акт, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Предвид препращането към специалния ред за установяване на нарушения и налагане на административни наказания контролът по законосъобразността на обжалваното решение следва да бъде осъществен по реда на ЗАНН след евентуалното издаване на наказателното постановление.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 495 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Даниел Миронов Миронов – вр.и.д. кмет на община Борован, срещу решение № 134-МИ/НР от 22.10.2015 г. на ОИК – Борован, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения