Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 284-НС
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на приложението към Решение № 20-НС от 16.05.2021 г. на ЦИК за изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс и Решение № 20-НС от 16.05.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА т. А.2. „Действия в РИК след приключване на гласуването“ в приложението към Решение № 20-НС от 16.05.2021 г. на ЦИК „Изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.“, както следва:

„1. Записващото техническо устройство (ЗТУ) се изчита (ако е налично и формално коректно/подписано) за информация и последваща проверка, данните в базата ще бъдат въз основа на приетите записи (Приложение № 96-НС-м от изборните книжа).

В случай че ЗТУ не е предоставено в ИП към РИК, секционната избирателна комисия заедно с районната избирателна комисия извършват преброяване на контролните разписки и попълват протокол – Приложение № 96-НС-кр, който се подписва от членовете на СИК и РИК.

В случай че представеното ЗТУ не се чете/не се верифицира/не е по валиден формат на данните, представителите на СИК преброяват заедно с представители на РИК контролните разписки от съответната машина и попълват за нея протокол – Приложение № 96-НС-кр. Протоколът се подписва от представителите на СИК и представителите на РИК, които са извършили преброяването.

Сумарните данни с резултатите от гласуването, които ще бъдат разпечатвани в ИП, трябва да включват сумирани числата по точките, които са реквизит на протокола на РИК – Приложение № 97-НС-хм.

В случай на преустановяване на гласуването с машина/и и започване на гласуване с хартиени бюлетини (по чл. 269 ИК), в секцията се извършва преброяване на контролните разписки и се попълва Приложение № 96-НС-кр за всяка машина.

2. За всеки вид протокол на СИК се отпечатва отделна приемо-предавателна разписка (ППР) в три еднакви екземпляра или проект на ППР между СИК и РИК в един екземпляр.

Проектът на ППР задължително съдържа:

-       вид на секционния протокол (съгласно Приложение № 96-НС-х, Приложение № 96-НС-м, Приложение № 96-НС-хм, Приложение № 96-НС-кр);

-       номера и местонахождението на секцията според протокола на СИК;

-       уникалния код на разписката; при всяко разпечатване на разписка с данните от протокол на СИК за разписката се генерира отново уникален код; кодът се записва в системата; две различни разписки, дори и за един и същи протокол на СИК, трябва да имат различни уникални кодове;

-       данните по точките от протокола на СИК;

-       фабричния номер на протокола на СИК;

-       разпределение на действителните гласове по партии, коалиции и независими кандидати, както и гласовете „Не подкрепям никого“ (прилага се за секционни протоколи съгласно Приложение № 96-НС-х, Приложение № 96-НС-хм, Приложение № 96-НС-кр);

-       разпределение на предпочитанията (преференциите) на кандидатските листи по партии и коалиции (прилага се за секционни протоколи съгласно Приложение № 96-НС-х, Приложение № 96-НС-хм, Приложение № 96-НС-кр);

-       ЕГН (непълно) на оператора, въвел данните, и на приносителя на протокола на СИК, както и места за подписите им и за подпис на член на РИК.

Операторът разписва трите еднакви екземпляра на проекта на ППР.

За секция, за която в ИП са представени за обработка няколко вида протоколи, за които са издадени отделни ППР се разпечатват сумарни данни и се предоставят на СИК.

3. При наличие на несъответствия между данните от протокола на СИК и проекта на ППР (не са удовлетворени контроли, ако има такива, тоест част от данните не удовлетворяват определените от ЦИК контролни равенства и/или неравенства, наречени „контрол“), разписката не се потвърждава и данните от нея не участват в сумарните резултати от гласуването. Записът от тази разписка остава със забележка „заличена“. След отстраняване на несъответствията се издава разписка с нов уникален номер.

4. Ако данните от протокола на СИК удовлетворяват всички контроли, РИК приема протокола и двете страни (СИК и РИК) проверяват и подписват ППР. Действието се изпълнява поотделно за всеки представен от СИК протокол (Приложение № 96-НС-х, Приложение № 96-НС-м, Приложение № 96-НС-хм, Приложение № 96-НС-кр).

5.  При наличие на неудовлетворени контроли на данните от секционния протокол представители на СИК и РИК изясняват причините за това. РИК взема решение по приемането на протокола и разписката. Ако има решение за поправки на данни от протокола, данните се въвеждат отново от оператор, издава се нова разписка с нов уникален номер, а предишната се заличава, като записът за нея не се изтрива, но остава със забележка „заличена“.

6. Представителят на РИК вписва уникалния номер на приетата разписка върху трипластовия протокол на СИК и едва тогава го разпластява. В случаите, при които СИК е представила повече от един вид протоколи за обработка в ИП, вписването на номерата на разписките се извършва поотделно за всеки вид.

7. По един екземпляр от всяка приемо-предавателната разписка на приетите протоколи на СИК се предоставят на представителя на СИК, а другите два екземпляра (за РИК и за отговорника на ИП към РИК), заедно с белия екземпляр на секционния протокол, се предават на отговорника на ИП. Събитието се вписва в „Дневник на предадените СИК протоколи и разписки“ и се подписва от представителя на РИК и на ИП.

8. След получаване на двете подписани ППР и белия екземпляр на протокола на СИК в ИП към РИК се преминава към действия за потвърждение на протоколите. След като компютърният запис на данните от секционния протокол е потвърден в базата данни, той повече не може да се променя. За секция, за която са представени за обработка в ИП повече от един вид протоколи е задължително поотделно да бъдат потвърдени всички приети от РИК приемо-предавателни разписки.

9. Сканират се само протоколи с потвърдени ППР. Всички протоколи, представени за една и съща секция се сканират в един общ файл. За сканираните протоколи се води „Дневник на сканираните протоколи на СИК“, в който се отбелязва кой оператор е сканирал протокола и кога го е върнал на отговорника на ИП.

10. Отговорникът на ИП или оператор със съответните права, задължително различен от сканиралия протокола на СИК, проверява съответствието на ППР и сканирания протокол и при коректност на данните сканираното копие се потвърждава, с което приключва обработката на протокола и той може да участва в обработката на крайните резултати.

11. Периодично (на всеки астрономически час) отговорникът на ИП към РИК предоставя на РИК и препращат в ЦИК междинни данни (обобщени и по секции) от потвърдените протоколи на СИК, заедно със сканираните протоколи на СИК, посредством електронен подпис.

12. След приемане на всички постъпили протоколи от СИК отговорникът на ИП към РИК чрез програмния продукт подготвя сумарните данни за протокола на РИК, който се отпечатва във формат, съдържащ реквизитите на Приложение № 97-НС-хм, както и данните за решението на РИК (когато има избран независим кандидат за народен представител), което се отпечатва във формат, съдържащ реквизитите на Приложение № 88-НС.

Реквизитите по Приложение № 88-НС са:

-       номерата на секциите и уникалните номера на разписките им, по които са получени резултати;

-       сумарните резултати по точките от приетите протоколи на СИК;

-       разпределението на действителните гласове по партии, коалиции и независими кандидати, както и за гласувалите „Не подкрепям никого“;

-       разпределението на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за народен представител на партия и коалиция;

-       справка за резултатите от машинното гласуване в изборния район във формата на окончателния (финален) протокол от машинното гласуване (по секции и общо за изборния район съгласно представените контролни памети в РИК);

-       имената на избраните независими кандидати за народни представители.

13. Създадената база от данни от протоколите на СИК за съответната РИК, както и сумарните резултати за изборния район, се записват върху четири броя технически носители (флаш памети), които се предават на РИК за предоставяне на ЦИК. Същите данни чрез комуникационната мрежа се изпращат и в ЦИК. Техническите носители трябва да съдържат и копие от данните от протоколите на всички СИК, експортиран в текстови файл, както и текстови файлове от съответните разпечатани протоколи от техническите записващи устройства за секциите, в които е имало машинно гласуване.

14. Обработените и сканирани протоколи на СИК, заедно с данните на РИК и сканираните протоколи на РИК, се изпращат на ЦИК и се публикуват на сайта на съответната РИК и ЦИК. Сканираните екземпляри от протоколите на СИК и РИК се записват на четири броя технически носители, един за РИК, един за архив на ИП и два за ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

20-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения