Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2835-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов – кандидат за общински съветник и за кмет на кметство, и Д. П. М. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решения № 108-МИ и № 112-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Брегово

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез ОИК – Брегово, с вх. № Ж-1 от 29.10.2023 г. и № МИ-15-1088 от 29.10.2023 г. от Свилен Севастакиев Маринов – кандидат за общински съветник и за кмет на кметство, и Д.  П.  М.  – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решения № 108-МИ и № 112-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Брегово.

С решения № 108-МИ и № 112-МИ от 28.10.2023 г. ОИК – Брегово, е отказала да извърши предложената смяна на членове на СИК на територията на община Брегово.

Жалбоподателите оспорват мотивите за липса на формулирана воля от коалицията за състав на СИК и обръщат внимание на мотивите на Решение № 2734-МИ от 20.10.2023 г. на ЦИК, с което Централната избирателна комисия е отменила решение № 61-МИ от 18.10.2023 г. на ОИК – Брегово.

Жалбоподателите искат отмяна на решения № 108-МИ и № 112-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Брегово, като незаконосъобразни и да се задължи ОИК – Брегово незабавно в изборния ден да направи посочените замени на членове на СИК съгласно приложена таблица – предложение от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ с вх. № 118/28.10.2023 г. на ОИК.

Жалбата е допустима, подадена от лице с правен интерес в срок, разгледана по същество е основателна в частта за решение № 108-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Брегово и неоснователна в частта за решение № 112-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Брегово.

С оспореното решение № 108-МИ от 28.10.2023 г. ОИК – Брегово не допуска предложената смяна в съставите на СИК/ПСИК на територията на община Брегово с аргумент, че Свилен Севастакиев Маринов няма представителна власт да иска извършените промени, тъй като е постъпило оттегляне на пълномощното. Но представителна власт има Д.  П.  М. , който също поддържа предложената смяна, поради което ОИК – Брегово следва да уважи искането за смяна в съставите на СИК/ПСИК.

С оспореното решение № 112-МИ от 28.10.2023 г. ОИК – Брегово не допуска предложената смяна в съставите на СИК/ПСИК на територията на община Брегово, тъй като подаденото предложение е неясно и не е формулирано от коалицията за коя СИК искат смяна. Не е посочено кое лице следва да бъде заменено и с кого следва да се замени. Видно е от приложеното предложение, че са посочени номер на избирателна секция, длъжност в СИК и три имена на кандидата, но не се посочва кой се предлага за освобождаване, поради което решението на ОИК – Брегово е правилно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 108-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Брегово.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 112-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Брегово.

УКАЗВА на ОИК – Брегово, да извърши предложените от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ замени на членове на СИК в община Брегово по предложение с вх. № 111/28.10.2023 г. на ОИК – Брегово.

На назначените членове ОИК – Брегово, да издаде удостоверения.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2840-МИ/

Календар

Решения