Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2831
София, 30 септември 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Павлина Иванова относно недопускането й до участие в конкурс за длъжност „главен експерт в администрацията на ЦИК“

Постъпила е жалба с вх. № 953/30.09.2013 г. от Павлина Петрова Иванова, участник в конкурса за длъжността „главен експерт в администрацията на ЦИК". В жалбата се прави оплакване, че неправилно не е допусната до участие в конкурса, поради което се иска преразглеждането на решението на комисията за провеждане на конкурса, материализирано в протокол № 1 от 26 септември 2013 г.

Жалбата е подадена в срок. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Жалбоподателката не отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията - не притежава придобит опит или присъден ранг съгласно изискванията на този текст. Съгласно представените документи кандидатката има придобит трудов стаж, както следва: 2007 - 2008 г. - мениджър корпоративни клиенти в частна фирма. През 2008 г. - връзки с обществеността и маркетинг в частна фирма. 2008 - 2013 г. - мениджър корпоративни клиенти в частна фирма.

Съгласно чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители не притежава документи, които да удостоверяват изпълнението на изискванията за длъжността „главен експерт в администрацията на ЦИК" съгласно утвърдената в ЦИК длъжностна характеристика - не притежава професионален, както и придобит опит или присъден ранг в държавната администрация.

С оглед на изложеното е видно, че решението на комисията за провеждане на конкурса за длъжностите „главен експерт в администрацията на ЦИК" е правилно, законосъобразно и обосновано. Не са налице основания за промяна на решението на комисията.

На основание чл. 26, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решението на комисията за провеждане на конкурс за длъжности „главен експерт в администрацията на ЦИК" по протокол № 1 от 26 септември 2013 г.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения