Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2830-МИ
София, 28 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Диляна Христова Боянова срещу решение № 92-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Ковачевци

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1065 от 28.10.2023 г. от Диляна Христова Боянова, срещу Решение № 92-МИ от 27.10.2023 г., с което са прекратени правомощията ѝ като председател на секционна избирателна комисия № 142200003 в с. Ковачевци, община Ковачевци.

С оспореното решение Общинската избирателна комисия – Ковачевци, е разгледала постъпил пред нея сигнал вх. № 185/26.10.2023 г. 14:30 ч., рег. № 2/26.10.2023 год. в регистъра на жалбите на ОИК, подаден от Явор Славчов Йорданов във връзка с решение № 57-МИ 27.09.2023 г. за назначаване на поименни състави на СИК на територията на община Ковачевци. В сигналът е посочено, че за председател на СИК № 142200003 е назначено лицето Диляна Христова Боянова, за която при преглед на профил в социална медия на кандидат за кмет на община Ковачевци се установява участие в клип от предизборно мероприятие. общинската избирателна комисия е обсъдила наличието на нарушение на чл. 93, ал. 3 ИК, приела е подадения сигнал като основателен и е освободила Диляна Христова Боянова като председател СИК № 142200003.

Недоволна от това решение, жалбоподателката обжалва същото пред ЦИК, като твърди, че решението е незаконосъобразно и иска отмяната му.

Жалбата е допустима, подадена от лице с правен интерес, в срок, а разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия счита, че общинската избирателна комисия е следвало да остави подаденият пред нея сигнал без разглеждане, тъй като в същия се съдържа информация за твърдяно нарушение в социална мрежа. Съгласно § 1, т. 15 ИК, от обхвата на контрола за законосъобразно провеждане на предизборна агитация са изключени социалните мрежи, освен ако не са профили на медии по букви „а“ и „б“ от т. 15 на параграф 1 ИК. Личният профил на кандидат за кмет в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. попада в предвиденото изключение. 

В жалбата пред Централната избирателна комисия срещу решение № 92-МИ на ОИК – Ковачевци се сочат и други аргументи относно незаконокъобразността на същото, но предвид достатъчната предпоставка за липса на възможност за контрол върху съдържанието на социалните мрежи, същите няма да бъдат обсъждани.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 92-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Ковачевци.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения