Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2827-МИ
София, 28 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Стоян Иванов Георгиев – народен представител от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, срещу решение № 73-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Дулово

В Централната избирателна е постъпила жалба с вх. № МИ-11-139 от 27.10.2023 г. на ЦИК (вх. № 4/27.10.2023 г. на ОИК – Дулово) от Стоян Иванов Георгиев – народен представител от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, срещу решение № 73-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Дулово.

Обжалваното решение № 73-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Дулово е постановено като отхвърлително решение при условията на чл. 85, ал. 4 ИК по предложение за извършване на промени в съставите на СИК в община Дулово.

Жалбоподателят твърди, че решението е издадено в противоречие с Изборния кодекс, същото е необосновано и неоснователно.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес.

След като се запозна с обжалваното решение и протокола от заседанието на ОИК, публикувани на интернет страницата на ОИК – Дулово, Централната избирателна комисия установи, че в обжалваното отхвърлително решение и в протокола по приемането му не е описан предложеният проект за решение, дискусиите по предложения проект и мотиви, изложени при обсъждането на проекта на решение.

Като съобрази гореизложеното, Централната избирателна комисия установи, че обжалваното решение на ОИК – Дулово, не е съобразено с изискванията на т. 8 от Решение № 2161-МИ от 31.08.2023 г. на ЦИК, според които при наличие на решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ ИК в мотивите на решението „се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им.“.

Централната избирателна комисия също така указва на ОИК – Дулово, че решенията за извършване на промени в съставите на СИК се вземат от ОИК при условията на обвързана компетентност, ако в ОИК са представени всички изискуеми документи за замяна на членове на СИК и предложените членове отговарят на изискванията на закона.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 73-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Дулово.

УКАЗВА на ОИК – Дулово незабавно да се произнесе с решение по постъпили заявления за промени в съставите на СИК в община Дулово при условията на обвързана компетентност и съобразно указанията в мотивната част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения