Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2826-МИ
София, 28 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от П. И., срещу решение № 156-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Русе

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Русе, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № МИ-22-440/1 от 26.10.2023 г. от П. И., срещу решение № 156-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Русе

С решение № 156-МИ от 24.10.2023 г. ОИК – Русе, се е произнесла по сигнал с вх. № 218/24.10.2023 г. на ОИК – Русе, в който се твърди, че транспарантите на Рена Стефанова, кандидат за кмет на Русе (коалиция ПП-ДБ), съдържат информация за купуването на гласове, че е престъпление, на площ около 2-3% от лицето на транспаранта, много под 10%.

Общинската избирателна комисия – Русе, след запознаване с представените материали по преписката и извършена проверка е отхвърлила проект за извършено нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс по отношение на агитационните материали, посочени в сигнала, при условията на чл. 85, ал. 4 ИК.

В подадената до ЦИК жалба се иска по решение № 156-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Русе, Централната избирателна комисия да се произнесе.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на отхвърлителното решение на ОИК – Русе, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателят сигнал до ОИК – Русе, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Сигналоподателят в производството пред ОИК – Русе, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред ОИК – Русе, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П. И., срещу решение № 156-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Русе.

Решението на ОИК – Русе, подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • всички решения