Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2825-МИ
София, 28 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Стоян Витанов Витанов – кандидат за общински съветник от коалиция „БСП за България“ срещу решение № 207-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Велико Търново

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Велико Търново, е постъпила преписка със жалба с вх. № МИ-15-1050 от 27.10.2023 г. на ЦИК (вх. № 306/27.10.2023 г. на ОИК – Велико Търново) от Стоян Витанов Витанов – кандидат за общински съветник от коалиция „БСП за България“, срещу решение № 207-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Велико Търново.

С обжалваното решение № 207-МИ от 27.10.2023 г. ОИК – Велико Търново е извършила промени в съставите на СИК 040400064 и СИК 040400109.

Жалбоподателят твърди, че смяната в състава на СИК 040400109 е извършена без мотиви.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес.

След като се запозна с цялата преписка, Централната избирателна комисия приема жалбата за неоснователна. В ОИК – Велико Търново е подадено заявление от упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ с предложение за извършване на промени в състава на СИК 040400064 и СИК 040400109. На проведеното заседание на 27.10.2023 г.  ОИК – Велико Търново е констатирала, че предложените членове на СИК отговарят на законовите изисквания и е приела обжалваното решение за извършване на промените в съставите на СИК с единодушие.

Като съобрази изложената фактическа обстановка и правомощията на ОИК при постановяване на решения за промени в съставите на СИК при условията на обвързана компетентност, Централната избирателна комисия констатира, че решение № 207-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Велико Търново е законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено, а жалбата оставена без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба от Стоян Витанов Витанов – кандидат за общински съветник от коалиция „БСП за България“ срещу решение № 207-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Велико Търново като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 207-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Велико Търново.

Решението на ОИК – Велико Търново, подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново, чрез ОИК – Велико Търново, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения