Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2823-МИ
София, 28 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Б. П. К. – упълномощен представител на партия „Възраждане“, срещу решение № 69-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Чипровци

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез ОИК – Чипровци, с вх. № МИ-10-231 от 27.10.2023 г. от Б. П. К. – упълномощен представител на партия „Възраждане“, срещу решение № 69-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Чипровци.

Жалбоподателят твърди, че решение № 69-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Чипровци, липсват мотиви относно диспозитива в т. 2 от същото решение, съгласно което ОИК отказва да регистрира 9 бр. застъпници на кандидатската листа на общински съветници и кмет на община Чипровци от ПП %ВЪЗРАЖДАНЕ“ за изборите на 29 октомври 2023 г. съгласно приложения от политическата партия списък.

Твърди също, че е налице нарушение на материалния закон, тъй като са налице предпоставки за съответната регистрация.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 69-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Чипровци, като неправилно и незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира същата за допустима, подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес. Борил Каменов е подал жалбата в качеството си на пълномощник на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и кандидат за кмет на община и общински съветник в община Чипровци, съответно съгласно решение № 36-МИ от 25.09.2023 г. и решение № 37-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Чипровци.

Жалбата е основателна поради следните мотиви:

Съгласно чл. 117, ал. 4 ИК общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, като съгласно ал. 7 на чл. 117 ИК едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.

Видно от интернет страницата на ОИК – Чипровци, ПП „Възраждане“ е регистрирала кандидатска листа за кмет на община Чипровци и кандидатска листа за общински съветници в община Чипровци.

Видно от решение № 10-МИ от 11.09.2023 г. на ОИК – Чипровци, с което са определени единните номера на избирателните секции, броят на избирателните секции на територията на община Чипровци е 12. Видно от решение № 57-МИ от 11.10.2023 г. на ОИК – Чипровци, броят на подвижните избирателни секции е 2. Общият брой на образуваните СИК и ПСИК на територията на община Чипровци/ОИК – Чипровци е 14.

С оглед на гореизложеното и разпоредбата на чл. 117, ал. 4 ИК максималният брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет на територията на ОИК – Чипровци, за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. е 14 броя застъпници. Съгласно горепосочените решения за регистрация на листи от страна на ПП „Възраждане“ за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. в ОИК – Чипровци, и съгласно посочената по-горе правна норма от Изборния кодекс ПП „Възраждане“ може да регистрира максимум 14 бр. застъпници по отношение на кандидатската си листа за кмет на община в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., а така също и този максимален брой застъпници във връзка с кандидатската си листа за общински съветници в община Чипровци, като съгласно чл. 117, ал. 7 ИК едно лице може да бъде застъпник само и единствено на една кандидатска листа, т.е. застъпниците към двете кандидатски листи на ПП „Възраждане“ не могат да съвпадат.

В този смисъл жалбата е основателна, решението на ОИК – Чипровци е неправилно, тъй като е в противоречие с материалния закон – Изборния кодекс, поради което същото следва да бъде отменено и ОИК – Чипровци, следва незабавно да се произнесе по заявлението на ПП „Възраждане“ за регистрация на застъпници съгласно указаното по-горе и в изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 69-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Чипровци.

УКАЗВА на ОИК – Чипровци, да се произнесе с решение съгласно мотивите на настоящото решение по отношение на заявленията на ПП „Възраждане“ за регистрация на застъпници за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения