Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2822-МИ
София, 28 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от община Кричим, представлявана от вр.и.д. кмет Златка Жечева Маринова, срещу решение № 87-МИ/26.10.2023 г. на ОИК – Кричим

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-06-559 от 27.10.2023 г. на ЦИК от община Кричим, представлявана от вр.и.д. кмет Златка Жечева Маринова, срещу решение № 87-МИ/26.10.2023 г. на ОИК – Кричим.

С решение № 87-МИ от 26.10.2023 г. на ОИК – Кричим, са определени мерките за организацията и работата на ОИК – Кричим, в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Кричим. В тази връзка е указано на кмета на община Кричим или на оправомощени от него лица от общинската администрация в деня на изборите да създаде необходимата организация за събиране на информация от секционните избирателни комисии, обобщаване и съобщаване на ОИК – Кричим.

В подадената до ЦИК жалба срещу решение № 87-МИ от 26.10.2023 г. на ОИК – Кричим, се иска отмяна на обжалваното решение в частта, в която на кмета на община Кричим се указва да извършва конкретни действия по първата позиция от решението, които се изразяват в предоставяне на информация за откриване на изборния ден и наличност на състава на секционните избирателни комисии.  

Жалбата е допустима, а разгледана по същество – неоснователна.

Описаните в първата позиция на решение № 87-МИ от 26.10.2023 г. на ОИК – Кричим дейности, в това число информация за откриване не изборния ден и наличност на състава на секционните избирателни, имат организационен характер. Осъществяването на дейности от организационен и технически характер по повод на произвеждането на избори на основание чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс са от компетентността на органите на изпълнителната власт. С Решение № 2784-МИ от 26.10.2023 г. ЦИК е приела Оперативен план в деня на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., като общинската администрация осъществява дейностите по събиране и обобщаване на информацията на територията на общината, включително за откриването на избирателните секции.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата от община Кричим, представлявана от вр.и д. кмет Златка Жечева Маринова срещу решение № 87-МИ/26.10.2023 г. на ОИК – Кричим.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 87-МИ от 26.10.2023 г. на ОИК – Кричим.

Решението на ОИК – Кричим, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез ОИК – Кричим, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • всички решения