Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2820-МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: жалба от Атанас Генчев Атанасов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Добрич, срещу решение № 152 от 19.10.2015 г. на ОИК – Добрич

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1521 от 22.10.2015 г. от Атанас Генчев Атанасов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Добрич, срещу решение № 152 от 19.10.2015 г. на ОИК – Добрич.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия по електронна поща на 22.10.2015 г. чрез ОИК – Добрич. Към жалбата са приложени: решение № 152/19.10.2015 г., констативен протокол на ОИК – Добрич и протокол № 24 от заседание на ОИК – Добрич на 19.10.2015 г.

Жалбоподателят счита, че решение № 152/19.10.2015 г. на ОИК – Добрич, е неправилно, немотивирано и поставено при непълнота на доказателства, счита, че има нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК и моли ЦИК да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение.

С решение № 152-МИ/НР от 19.10.2015 г. ОИК – Добрич е оставила без уважение жалбата на Атанас Генчев Атанасов и е приела, че няма нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК, поради факта, че проведената на 11.10.2015 г. предизборна среща не се е състояла в сградата, а в двора на читалище „Пробуда“, кв. Рилци.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със жалбата и приложените към нея материали, счита, че решението на ОИК – Добрич е правилно и законосъобразно. Това е така, тъй като от доказателствата по преписката и по-конкретно от констативния протокол на комисията, направила проверка в читалище „Пробуда“, се установява, че на 11.10.2015 г. се е провела предизборна агитация в двора на читалището от представители на партия НФСБ, а не от представителя на ПП ГЕРБ Детелина Николова. От проверката се установява също така, че за проведеното предизборно мероприятие читалище „Пробуда“ е дало разрешение на партия НФСБ да се използва дворът.

За първи път пред Централната избирателна комисия жалбоподателят навежда оплаквания за нарушение на разпоредбата на чл. 168, ал. 3 от ИК, което обстоятелство не е било предмет на разглеждане пред ОИК – Добрич, поради което Централната избирателна комисия не следва да се произнася.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Атанас Генчев Атанасов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Добрич, срещу решение № 152 от 19.10.2015 г. на ОИК – Добрич, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения