Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2820-МИ
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Атанас Генчев Атанасов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Добрич, срещу решение № 152 от 19.10.2015 г. на ОИК – Добрич

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1521 от 22.10.2015 г. от Атанас Генчев Атанасов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Добрич, срещу решение № 152 от 19.10.2015 г. на ОИК – Добрич.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия по електронна поща на 22.10.2015 г. чрез ОИК – Добрич. Към жалбата са приложени: решение № 152/19.10.2015 г., констативен протокол на ОИК – Добрич и протокол № 24 от заседание на ОИК – Добрич на 19.10.2015 г.

Жалбоподателят счита, че решение № 152/19.10.2015 г. на ОИК – Добрич, е неправилно, немотивирано и поставено при непълнота на доказателства, счита, че има нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК и моли ЦИК да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение.

С решение № 152-МИ/НР от 19.10.2015 г. ОИК – Добрич е оставила без уважение жалбата на Атанас Генчев Атанасов и е приела, че няма нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК, поради факта, че проведената на 11.10.2015 г. предизборна среща не се е състояла в сградата, а в двора на читалище „Пробуда“, кв. Рилци.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със жалбата и приложените към нея материали, счита, че решението на ОИК – Добрич е правилно и законосъобразно. Това е така, тъй като от доказателствата по преписката и по-конкретно от констативния протокол на комисията, направила проверка в читалище „Пробуда“, се установява, че на 11.10.2015 г. се е провела предизборна агитация в двора на читалището от представители на партия НФСБ, а не от представителя на ПП ГЕРБ Детелина Николова. От проверката се установява също така, че за проведеното предизборно мероприятие читалище „Пробуда“ е дало разрешение на партия НФСБ да се използва дворът.

За първи път пред Централната избирателна комисия жалбоподателят навежда оплаквания за нарушение на разпоредбата на чл. 168, ал. 3 от ИК, което обстоятелство не е било предмет на разглеждане пред ОИК – Добрич, поради което Централната избирателна комисия не следва да се произнася.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Атанас Генчев Атанасов – кандидат за кмет и за общински съветник в община Добрич, срещу решение № 152 от 19.10.2015 г. на ОИК – Добрич, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения