Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2818-МИ
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Юксел Руфат Расим – председател на Областния съвет на ПП ДПС- Пловдив и от Енко Георгиев Найденов- представляващ местна коалиция „БСП-АБВ, ППК“Екогласност“ , срещу решение № 250-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Асеновград, област Пловдив

Постъпили са жалби по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-371 от 24.10.2015 г. от Юксел Руфат Расим – председател на Областния съвет на ПП ДПС – Пловдив и с вх. № МИ-15-1587 от 24.10.2015 г. от Енко Георгиев Найденов – представляващ местна коалиция „БСП-АБВ, ППК“Екогласност“, срещу решение № 250-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Асеновград, област Пловдив, с което са привлечени специалисти към ОИК – Асеновград.
В жалбите се прави възражение срещу привличането на специалисти към ОИК-Асеновград за подпомагане на дейността на комисията. Сочи се, че е извършено в нарушение на Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК.
Централната избирателна комисия намира, че жалбите са подадени в срока по чл. 88, ал. 1 ИК, но са недопустими като подадени от лица без правен интерес. Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове, както и техните упълномощени представители не са страна в производството по назначаване на специалисти и технически сътрудници за подпомагане на дейността  на общинската избирателна комисия.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Юксел Руфат Расим – председател на Областния съвет на ПП ДПС – Пловдив, срещу решение № 250-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Асеновград като недопустима.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Енко Георгиев Найденов- представляващ местна коалиция „БСП – АБВ, ППК “Екогласност“, срещу решение № 250-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК Асеновград като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения