Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2810-МИ
София, 27 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Юлиян Тошев – кандидат за кмет на община Козлодуй, срещу решение № 79-МИ от 19.10.2023 г. на ОИК – Козлодуй

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Козлодуй, заедно с административна преписка в електронен вид с вх. № МИ-15-958 от 24.10.2023 г. на ЦИК, е постъпила жалба от Юлиян Тошев – кандидат за кмет на община Козлодуй, срещу решение № 79-МИ от 19.10.2023 г. на ОИК – Козлодуй.

С решение № 79-МИ от 19.10.2023 г. ОИК – Козлодуй, се е произнесла по сигнал с вх. № 45/12.10.2023 г. на ОИК – Козлодуй, подаден от Юлиян Тошев, в който са изложени твърдения за нарушаване на разпоредбите на Изборния кодекс относно агитационни материали на ПП „ГЕРБ“, разположени на територията на община Козлодуй.

Общинската избирателна комисия – Козлодуй, съгласно решение № 79-МИ от 19.10.2023 г. след извършена проверка и предоставена информация от зам.-кмета на община Козлодуй не е установила нарушения на правилата на Изборния кодекс.

В подадената до ЦИК жалба срещу решение № 79-МИ от 19.10.2023 г. на ОИК – Козлодуй, се иска премахване на плакатите на ПП „ГЕРБ“ на територията на община Козлодуй, като несъответстващи на Изборния кодекс.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на отхвърлителното решение на ОИК – Козлодуй, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателят сигнал до ОИК – Козлодуй, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Сигналоподателят в производството пред ОИК – Козлодуй, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред ОИК – Козлодуй, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Юлиян Тошев – кандидат за кмет на община Козлодуй, срещу решение № 79-МИ от 19.10.2023 г. на ОИК – Козлодуй.

Решението на ОИК – Козлодуй, подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения