Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2804-МИ/НР
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 17 (17-3) и вх. № 7 (7-3) от 22.10.2015 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявано от Георги Николов Атанасов – председател на УС, чрез Андрей Красимиров Георгиев – упълномощен представител, регистрирано с Решение на ЦИК № 2649-МИ/НР от 17 октомври 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за националния референдум) са приложени: пълномощно от пълномощника Андрей Красимиров Георгиев в полза на 42 (четиридесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 22.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 36 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК.

Шест от лицата не отговарят на изискванията на ИК, оглед съществуващи нередовности.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 36 (тридесет и шест) упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Красимира Божилова Серафимова

2.       

Десислава Петрова Янкова

3.       

Елка Иванова Георгиева

4.       

Димитър Борисов Вълков

5.       

Габриел Спасов Асенов

6.       

Дениса Иванова Спасова

7.       

Анита Филипова Цветанова

8.       

Евгени Стефанов Генчев

9.       

Цветелина Божидарова Генчева

10.  

Георги Василев Кръстев

11.  

Димитринка Костадинова Кръстева

12.  

Деян Величков Николов

13.  

Димитър Цветанов Цветков

14.  

Цветан Николов Цветков

15.  

Троя Димитрова Цветкова

16.  

Юлка Иванова Гаврилова

17.  

Веселин Георгиев Върбанов

18.  

Виржиня Цветанова Симеонова

19.  

Лина Жекова Бъчварова

20.  

Петър Пейчев Унджиев

21.  

Елка Николова Унджиева

22.  

Антоанета Стоянова Мишова

23.  

Стефчо Райчов Мишов

24.  

Райчо Стефанов Райчев

25.  

Станислав Стефанов Райчев

26.  

Милена Васкова Дудевска

27.  

Владимир Георгиев Върбанов

28.  

Благовест Димитров Динков

29.  

Димитър Валериев Ашминов

30.  

Десислава Огнянова Трифонова

31.  

Живко Богданов Атанасов

32.  

Тихомир Георгиев Владимиров

33.  

Иванка Черникова Караасенова

34.  

Събина Петкова Иванова

35.  

Виктор Цанков Кирилов

36.  

Пенка Дикова Петрова

 

ОТКАЗВА да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

1.

Петър Маринов Иванов

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

2.

Красимир Георгиев Георгиев

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „България на гражданите“

3.

Станислав Божидаров Стоянов

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

4.

Снежанка Димитрова Велинова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

5.

Силвия Владимирова Николова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

6.

Юлиян Димитров Нацев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение „България на гражданите“

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.10.2015 в 17:11 часа

Календар

Решения

  • № 1112-МИ / 16.09.2019

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

  • № 1111-МИ / 16.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца

  • № 1110-МИ / 16.09.2019

    относно: промени в състава на ОИК – Ценово, област Русе

  • всички решения