Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 28-НС
София, 18 май 2021 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ, във връзка с чл. 257, ал. 1 и 2 и чл. 259 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от районната избирателна комисия (РИК) на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ТЗ на ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка (МРРБ). Проверките на списъците, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на РИК.

2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис на избирателя, положен пред член на инициативния комитет, и обхваща:

 • имената на избирателя;
 • единния граждански номер на избирателя;
 • постоянен адрес на територията на изборния район;
 • наличие на саморъчен подпис на избирателя, положен пред член на инициативния комитет.

3. След като се установи необходимият съгласно чл. 257, ал. 1 ИК брой коректни записи на избиратели за подкрепа участието на независим кандидат, съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява съответната РИК за резултата.

4. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

4.1. Член на РИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 257, ал. 2 ИК на служител от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

 • името на независимия кандидат, издигнат от инициативния комитет;
 • дата и час на постъпване на списъка в РИК;
 • броя на листовете на списъка;
 • заявения от инициативния комитет брой избиратели, вписани в списъка;
 • технически носител.

4.2. За резултата от проверката съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

 • брой некоректни ЕГН;
 • брой несъответствия между ЕГН и имена;
 • брой повторени записи в списъка;
 • брой лица, участвали в предходни проверени списъци;
 • брой неверни и непълни имена;
 • брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са положени, липсват име, ЕГН и подпис на член на инициативния комитет;
 • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:
  • лица, ненавършили 18-години;
  • лица, поставени под запрещение;
  • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;
  • лица без постоянен адрес на територията на изборния район;
  • починали лица;
  • лица, които не са български граждани.

4.3. Протоколът се подписва от упълномощен служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 257, ал. 2 ИК се връща на РИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за РИК и за ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на РИК и от служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

4.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 13 юни 2021 г. (27 дни преди изборния ден).

5. Районната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 257, ал. 2 ИК въз основа на извършената от териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка в срок до 13 юни 2021 г. (27 дни преди изборния ден). При поискване от инициативния комитет районната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 257, ал. 2 ИК.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения