Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2797-МИ
София, 26 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЗА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ВАРНА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 18 от 26.10.2023 г. от сдружение „ЗА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ВАРНА“, представлявано от Пламен Ангелов Ангелов, чрез Николай Георгиев Николаев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 60-МИ от изборните книжа) – 163 (сто шестдесет и три) бр.

- Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20231023113125 от 23.10.2023 г. от Агенцията по вписванията;

- пълномощно от Пламен Ангелов Ангелов в полза на Николай Георгиев Николаев.

 От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г., което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 150 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 13 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЗА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ВАРНА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 150 (сто и петдесет) упълномощени представители на сдружение „ЗА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ВАРНА“, както следва:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1.       

Албена Паскалева Николова

 

2.       

Александър Атанасов Николов

 

3.       

Алекси Димитров Алексиев

 

4.       

Алекси Димитров Петков

 

5.       

Алекси Янакиев Василев

 

6.       

Ангел Димчев Ангелов

 

7.       

Ангел Петков Илиев

 

8.       

Ангел Росенов Георгиев

 

9.       

Ангелина Младенова Росенова

 

10.  

Анета Алексиева Атанасова

 

11.  

Анета Сергеева Ангелова

 

12.  

Асен Ангелов Йорданов

 

13.  

Асена Найчова Наскова

 

14.  

Атанас Алексиев Янакиев

 

15.  

Атанас Ангелов Илиев

 

16.  

Атанас Божанов Николов

 

17.  

Атанас Димитров Тодоров

 

18.  

Атанас Димов Димитров

 

19.  

Атанас Добрев Димов

 

20.  

Атанас Желязков Атанасов

 

21.  

Атанас Паскалев Фердинандов

 

22.  

Атанас Петков Илиев

 

23.  

Атанас Янакиев Ангелов

 

24.  

Атанаска Георгиева Алексиева

 

25.  

Атанаска Димитрова Янакиева

 

26.  

Атанаска Паскалева Атанасова

 

27.  

Атанаска Янакиева Господинова

 

28.  

Божан Паскалев Николов

 

29.  

Борис Красимиров Желев

 

30.  

Борко Димов Мартинов

 

31.  

Валентина Мартинова Атанасова

 

32.  

Васил Димитров Ангелов

 

33.  

Василка Димова Николова

 

34.  

Весо Атанасов Митков

 

35.  

Виолета Ангелова Фердинандова

 

36.  

Галин Христов Георгиев

 

37.  

Галина Балинова Панчева

 

38.  

Галина Димова Димитрова

 

39.  

Гана Парушева Николова

 

40.  

Ганка Янакиева Господинова

 

41.  

Георги Господинов Георгиев

 

42.  

Георги Мартинов Атанасов

 

43.  

Гергана Атанасова Янакиева

 

44.  

Гергана Димитрова Атанасова

 

45.  

Гергана Иванова Димова

 

46.  

Гергина Вичева Михова

 

47.  

Гина Янакиева Димитрова

 

48.  

Гинка Алексиева Илиева

 

49.  

Глория Мариянова Атанасова

 

50.  

Даяна Димитрова Желязкова

 

51.  

Джордана Маринова Тодорова

 

52.  

Джордано Маринов Тодоров

 

53.  

Диана Костадинова Станкова

 

54.  

Димитрина Жуванова Николова

 

55.  

Димитрина Иванова Янакиева

 

56.  

Димитричка Димитрова Красимирова

 

57.  

Димитър Алексиев Димитров

 

58.  

Димитър Атанасов Димитров

 

59.  

Димитър Атанасов Митков

 

60.  

Димитър Кирилов Атанасов

 

61.  

Димитър Петков Илиев

 

62.  

Димитър Петков Илиев

 

63.  

Димитър Янакиев Ангелов

 

64.  

Димитър Янакиев Господинов

 

65.  

Димо Димитров Димитров

 

66.  

Димо Маринов Димов

 

67.  

Димо Мартинов Алексиев

 

68.  

Димчо Ангелов Фердинандов

 

69.  

Диян Георгиев Господинов

 

70.  

Дияна Атанасова Димова

 

71.  

Дияна Божанова Паскалева

 

72.  

Дияна Василева Илиева

 

73.  

Дияна Димова Маринова

 

74.  

Еленка Господинова Ангелова

 

75.  

Жана Манушева Андреева

 

76.  

Жанета Маринова Колева

 

77.  

Живка Атанасова Димитрова

 

78.  

Живка Атанасова Николова

 

79.  

Живко Мартинов Атанасов

 

80.  

Жувана Димитрова Николова

 

81.  

Захари Сакин Халил

 

82.  

Захари Севдалинов Николов

 

83.  

Здравко Паскалев Николов

 

84.  

Златка Стефанова Атанасова

 

85.  

Зорница Христова Александрова

 

86.  

Иван Атанасов Иванов

 

87.  

Иванка Георгиева Господинова

 

88.  

Илия Алексиев Атанасов

 

89.  

Йордан Атанасов Димов

 

90.  

Йордан Димов Димитров

 

91.  

Керанка Божанова Паскалева

 

92.  

Красимир Стоянов Димов

 

93.  

Красимира Петкова Илиева

 

94.  

Лили Севдалинова Асенова

 

95.  

Марийка Димова Георгиева

 

96.  

Марин Ангелов Тодоров

 

97.  

Мария Колева Илиева

 

98.  

Мария Стоянова Иванова

 

99.  

Марияна Атанасова Алексиева

 

100.                     

Марияна Атанасова Димитрова

 

101.                     

Марияна Атанасова Петрова

 

102.                     

Марияна Василева Георгиева

 

103.                     

Мартин Асенов Иванов

 

104.                     

Мартин Борков Алексиев

 

105.                     

Мима Атанасова Иванова

 

106.                     

Наели Кирилова Атанасова

 

107.                     

Наско Младенов Събев

 

108.                     

Наско Сергеев Насков

 

109.                     

Наско Стоянов Митков

 

110.                     

Недка Райкова Христова

 

111.                     

Нели Радославова Ангелова

 

112.                     

Николай Димитров Димитров

 

113.                     

Николай Петков Стоянов

 

114.                     

Николай Русанов Атанасов

 

115.                     

Николета Серафимова Димова

 

116.                     

Параскева Господинова Маринова

 

117.                     

Паскал Атанасов Николов

 

118.                     

Паскал Атанасов Паскалев

 

119.                     

Паскал Димитров Паскалев

 

120.                     

Паскал Трендафилов Георгиев

 

121.                     

Пенка Димитрова Алексиева

 

122.                     

Пенка Димитрова Панайотова

 

123.                     

Петко Димитров Петков

 

124.                     

Петко Илиев Петков

 

125.                     

Петранка Господинова Василева

 

126.                     

Пламен Ангелов Илиев

 

127.                     

Пламен Атанасов Димов

 

128.                     

Пламен Василев Димитров

 

129.                     

Поликсена Балинова Панчева

 

130.                     

Радостин Светлев Недков

 

131.                     

Руска Атанасова Алексиева

 

132.                     

Светлана Димитрова Атанасова

 

133.                     

Сергей Насков Асенов

 

134.                     

Симена Асенова Симеонова

 

135.                     

Славена Радославова Йорданова

 

136.                     

Снежа Димитрова Илиева

 

137.                     

Снежана Кирилова Атанасова

 

138.                     

Софийка Златева Колева

 

139.                     

Станислава Божанова Петкова

 

140.                     

Стефан Мартинов Асенов

 

141.                     

Стоянка Атанасова Димитрова

 

142.                     

Стоянка Желева Илиева

 

143.                     

Съби Младенов Събев

 

144.                     

Тодор Желязков Атанасов

 

145.                     

Трендафил Валев Николов

 

146.                     

Филип Николаев Стоянов

 

147.                     

Шери Стоянова Стефанова

 

148.                     

Ширин Юсеинова Салиева

 

149.                     

Юлия Бисерова Веселинова

 

150.                     

Юлми Салиев Ахмедов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения