Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2793-МИ
София, 26 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от П. Ч. – кандидат за кмет на община Костенец от партия „Бъдеще за родината“, срещу решение № 64-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Костенец

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-991 от 25.10.2023 г. от П. Ч. – кандидат за кмет на община Костенец от партия „Бъдеще за родината“, срещу решение № 64-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Костенец. ОИК – Костенец е изпратила окомплектована административна преписка по обжалваното решение.

Решение № 64-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Костенец е постановено при условията на отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК, поради непостигнато мнозинство от две трети от присъствалите членове на комисията, относно подложен на гласуване проект за решение – установява извършено нарушение от Е. А. и А.-М. А. на чл. 93, ал. 3 ИК и оправомощава председателя на ОИК – Костенец да състави акт за установяване на административно нарушение на нарушителя.

Недоволен от това решение, жалбоподателят обжалва същото пред ЦИК, като твърди, че решението е немотивирано, тъй като в него не са изложени съображенията за отхвърляне, иска отмяна на решение № 64-МИ от 24.10.2023 г. и връщане на преписката за ново произнасяне от ОИК – Костенец.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на ОИК, тъй като с него не се засягат пряко негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателя сигнал до ОИК – Костенец, има само уведомителен ефект и не поражда право на подателя на сигнала за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството.

Независимо от направения извод за недопустимост на разглежданата жалба, Централната избирателна комисия смята, че за пълнота следва да отбележи, че обжалваното решение е постановено при спазване изискванията на Решение № 2161-МИ от 31.08.2023 г. на ЦИК, тъй като в него, както и в протокола от заседанието, на което е прието, са отразени описание на предложението за решение, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П. Ч. – кандидат за кмет на община Костенец от партия „Бъдеще за родината“, срещу решение № 64-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Костенец.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения