Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2792-МИ
София, 26 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Местна коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Спаси София), чрез пълномощника Х. К., срещу решение № 677-МИ от 14.10.2023 г. на ОИК – Столична

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МИ-11-112 от 16.10.2023 г. от Местна коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Спаси София), чрез пълномощника Х. К., срещу решение № 677-МИ от 14.10.2023 г. на ОИК – Столична.

С решение № 677-МИ от 14.10.2023 г. ОИК – Столична, не установява извършване на нарушение на правилата за водене на предизборна агитация чрез безплатно използване на публичен ресурс и чрез дружества с повече от 50% общинско участие в капитала от кандидата за кмет на Столична община Антон Хекимян и от кандидатите за общински съветници от местна коалиция ГЕРБ-СДС.

В жалбата, депозирана пред ЦИК се сочи, че решението на ОИК – Столична, е издадено в противоречие с материалния закон, а също така е и немотивирано. Иска се отмяна на оспореното решение и вместо него ЦИК да постанови решение, с което се установява нарушение с всички следващи от това последици.

След като разгледа постъпилата жалба, ведно с цялата административна преписка, получена чрез ОИК – Столична, и като съобрази мотивите на Решение № 10088 от 24.10.2023 г. на ВАС по адм. дело № 10158/2023 г. Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна.

По постъпилия от жалбоподателя сигнал с вх. № 587 от 12.10.2023 г. във входящия дневник на ОИК – Столична община и под № 20 от 12.10.2023 г. в 18.17 ч. във входящия регистър за жалби и сигнали ОИК – Столична е извършила проверка, като е изискала и е получила становище от „Метрополитен“ ЕАД относно това канени ли са кандидата за кмет на Столична община Антон Хекимян и кандидатите за общински съветници от местна коалиция „ГЕРБ-СДС“ като официални гости на първа копка на нова метростанция в Обеля. ОИК – Столична е разгледала и приложения към сигнала снимков материал, както и се е запознала със съдържанието на публикациите на интернет сайтовете novini.bg и tribune.bg, въз основа на което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК и Решение № 2469-МИ от 19.09.2023 г. на ЦИК не е установила извършване на нарушение на правилата за водене на предизборна агитация чрез безплатно използване на публичен ресурс и чрез дружества с повече от 50% общинско участие в капитала от кандидата за кмет на Столична община Антон Хекимян и от кандидатите за общински съветници от местна коалиция „ГЕРБ-СДС“.

Централната избирателна комисия при запознаване с преписката приема мотивите на ОИК – Столична, за правилни и законосъобразни, съответно постановеното от ОИК – Столична решение не страда от пороци, обосноваващи отмяната му.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Местна коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Спаси София), чрез пълномощника Х. К., срещу решение № 677-МИ от 14.10.2023 г. на ОИК – Столична.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 677-МИ от 14.10.2023 г. на ОИК – Столична.

Решението на ОИК – Столична, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, чрез ОИК – Столична, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения