Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2792
София, 26 август 2013 г.

ОТНОСНО: възлагане по съвместителство функции на главен секретар в администрацията на Централната избирателна комисия

Във връзка с докладна записка с вх. № 748 от 22.08.2013 г. на и.д. главен секретар в администрацията на ЦИК и като взе предвид необходимостта от изпълнение на функции на главен секретар в администрацията на ЦИК с цел обезпечаване на дейността на администрацията и възможността по чл. 16, ал. 1 от Закона за държавния служител Централната избирателна комисия счита, че може да възложи изпълнението на функциите на главен секретар в администрацията на ЦИК на главен експерт Ивайло Атанасов Цонковски. Срокът за изпълнение на длъжността следва да бъде от датата на издаване на заповедта до датата на встъпване в длъжност на главен секретар в администрацията на ЦИК.

На основание чл. 22а, ал. 1 и чл. 26а, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс и чл. 35, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Ивайло Атанасов Цонковски - главен експерт в администрацията на Централната избирателна комисия, да изпълнява длъжността „главен секретар", считано от датата на издаване на заповедта до датата на встъпване в длъжност на главен секретар в администрацията на ЦИК.

2. Председателят и секретарят на Централната избирателна комисия да издадат заповед за съвместяване на длъжността главен секретар по реда на чл. 16, ал. 1 и 3 от Закона за държавния служител.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения