Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2791-МИ
София, 26 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Алфатар, област Силистра

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-223 от 25.10.2023 г. от Б. Т. М. – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, за промяна в състава ОИК – Алфатар. Предлага се на мястото на Невин Неджмидинова Ахмедова – зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Гюлтен Шабан Расим.

Към предложението са приложени: заявление от Невин Неджмидинова Ахмедова за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Гюлтен Шабан Расим и пълномощно в полза на Б. Т. М..

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Алфатар, област Силистра, Невин Неджмидинова Ахмедова, ЕГН, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател н на ОИК – Алфатар, област Силистра, Гюлтен Шабан Расим, ЕГН.

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения