Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2790-МИ
София, 26 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12-1 от 25.10.2023 г. от Боянка Ангелова Александрова – представляваща сдружение „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ“, регистрирано с Решение № 2727-МИ от 20 октомври 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 60-МИ от изборните книжа) – 28 (двадесет и осем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 22 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 6 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 22 (двадесет и двама) упълномощени представители на сдружение „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Христо Тодоров Лашков

 

2.       

Марина Ангелова Иванова

 

3.       

Росица Панайотова Самоукова

 

4.       

Лили Мирославова Балева

 

5.       

Галина Йовчева Христова

 

6.       

Иванка Кунчева Димитрова

 

7.       

Стела Стефанова Георгиева

 

8.       

Красимир Иванов Косев

 

9.       

Станислав Ненков Ковачев

 

10.  

Цветан Стоянов Янков

 

11.  

Мими Цонкова Янкова

 

12.  

Невелина Иванова Пенкова

 

13.  

Динко Иванов Пенков

 

14.  

Стефан Атанасов Стефанов

 

15.  

Христиана Радева Радева

 

16.  

Петко Николаев Златарски

 

17.  

Мирослав Добринов Мирчев

 

18.  

Станка Иванова Радева

 

19.  

Виолета Стоянова Димова

 

20.  

Галина Недялкова Ледлова

 

21.  

Деяна Радославова Генчева

 

22.  

Надежда Стоянова Петрова-Генчева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

EС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения