Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2784-МИ
София, 19 август 2013 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образците на документите на преброителната комисия и образците на протоколи на СИК и ОИК при произвеждане на частични избори за кметове на общини с население под 30 000 избиратели

На основание § 114, ал. 3, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ИК (ДВ, бр. 17 от 2013 г.) и чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА образците на документите на преброителната комисия и образците на протоколи на СИК и ОИК при произвеждане на частични избори за кмет на община с население под 30 000 избиратели с номера от № 1-ПК до № 8-ПК, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения