Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2783-МИ
София, 25 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Червен бряг, област Плевен

В Централната избирателна комисия е получено писмо с вх. № МИ-15-971 от 24.10.2023 г. от Общинската избирателна комисия – Червен бряг, относно отсъствия без уважителни причини на зам.-председател на ОИК – Червен бряг.

От изложеното в писмото, както и от публикуваните протоколи от заседанията на комисията е видно, че назначената с Решение № 2295-МИ от 08.09.2023 г. на ЦИК за зам.-председател на ОИК Светлана Йорданова Битунска е отсъствала от заседанията на ОИК – Червен бряг, проведени на 13.09.2023 г., 15.09.2023 г., 17.09.2023 г., 18.09.2023 г., 22.09.2023 г., 27.09.2023 г., 05.10.2023 г., 18.10.2023 г. и 23.10.2023 г. или общо от девет заседания на комисията, без уважителни причини за отсъствията си.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Червен бряг, област Плевен, Светлана Йорданова Битунска, ЕГН…, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения