Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2782-МИ
София, 25 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от местна коалиция „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ (Левицата!-БВ-ДПС)“, срещу решение № 77 от 21.10.2023 г. на ОИК – Каварна

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-22-405 от 23.10.2023 г. от местна коалиция „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ (Левицата!-БВ-ДПС)“, срещу решение № 77 от 21.10.2023 г. на ОИК – Каварна. ОИК – Каварна е изпратила окомплектована административна преписка по обжалваното решение.

Решение № 77 от 21.10.2023 г. на ОИК – Каварна е постановено при условията на отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК, поради непостигнато мнозинство от две трети от присъствалите членове на комисията, относно подложени на гласуване два проекта за решение, първи проект – указва на кмета на община Каварна да премахне и изземе агитационните материали на МК ВМРО-БНД (ИТН, БР), изработени в нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК, разпространявани на територията на община Каварна и втори проект – оставя без уважение жалба, подадена от Местна коалиция БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ (Левицата!-БВ-ДПС) с вх. № 2 от 19.10.2023 г.

Недоволен от това решение, жалбоподателят обжалва същото пред ЦИК, като твърди, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК по приложените материали към жалбата, за което сигнализира.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на ОИК, тъй като с него не се засягат пряко негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателя сигнал до ОИК – Каварна, има само уведомителен ефект и не поражда право на подателя на сигнала за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството.

Независимо от направения извод за недопустимост на разглежданата жалба, Централната избирателна комисия смята, че за пълнота следва да отбележи, че обжалваното решение е постановено при спазване изискванията на Решение № 2161/31.08.2023 г. на ЦИК, тъй като в него, както и в протокола от заседанието, на което е прието са отразени описание на предложенията за решение, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на местна коалиция „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ (Левицата!-БВ-ДПС)“, срещу решение № 77 от 21.10.2023 г. на ОИК – Каварна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения