Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2781-МИ
София, 25 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Огнян Огнянов Атанасов – кандидат за кмет на община Кюстендил, срещу решение № 155-МИ от 21.10.2023 г. на ОИК – Кюстендил

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Кюстендил, заедно с административна преписка, в електронен вид с вх. № МИ-15-980 от 24.10.2023 г. на ЦИК е постъпила жалба от Огнян Огнянов Атанасов – кандидат за кмет на община Кюстендил, срещу решение № 155-МИ от 21.10.2023 г. на ОИК – Кюстендил.

Жалбоподателят обжалва решението на ОИК – Кюстендил, като издадено в противоречие с материалния закон, неправилно и немотивирано, тъй като според него твърденията, че е извършена служебна проверка от комисията не се потвърждават по отношение на агитационните материали, съдържащи трицветното изображение, което представлява националното знаме на Република България. Също така излага съображения, че в преписката по въпросната служебна проверка липсва протокол за извършването й, при което е установено нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК.

Жалбоподателят посочва, че от жалбата и събрания материал по извършената евентуална проверка от ОИК – Кюстендил, не може да бъде направен извод, че използваният в агитационния материал национален флаг притежава белезите на националното знаме на Република България, тъй като не съдържа реквизитите на националното знаме на Република България по смисъла на чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България и Приложение № 2, което е неразделна част от същия закон.

Жалбоподателят смята, че в решението на ОИК – Кюстендил не става ясно откъде се прави извода, че думата „БЕЗПЛАТНО“ противоречи на добрите нрави и внушава посоченото послание към гласоподавателите, като комисията без да се мотивира и да посочи един факт, водещ до въпросния извод, издава неправилното решение. Според него добрите нрави са неписани правила за поведение, установени от обществото, кореспондиращи с минималния необходим морал и променящи се във времето и поради това счита, че немотивираните и погрешни изводи на ОИК следва да доведат до отмяна на решението в тази му част.

Жалбата е недопустима, тъй като жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на ОИК – Кюстендил, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият сигнал до ОИК – Кюстендил, има само уведомителен ефект и не поражда право за участие в административнонаказателното производство, включително и да се обжалва отказ да се започне такова. Подателят на сигнала е сезирал общинската избирателна комисия за твърдени от него извършени нарушения.

Общинската избирателна комисия – Кюстендил е установила нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК и е разпоредила премахване на агитационните материали.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Огнян Огнянов Атанасов – кандидат за кмет на община Кюстендил, срещу решение № 155-МИ от 21.10.2023 г. на ОИК – Кюстендил.

Решението на ОИК – Кюстендил, подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения